giúp e vs ạ e cảm ơn mn nhiều


0
0
nguyễn mai anh
3 tháng trước

 Một DN sử dụng tỷ giá thực tế để ghi sổ các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ có tình hình tháng 5/N như sau: I. Số dư đầu tháng của một số tài khoản:

- Tài khoản 111: 1.450.000.000 VND; trong đó

: + TK 1111: 300.000.000; + TK 1112: 1.150.000.000 (50.000 USD) .

- Tài khoản 112: 2.400.000.000 VND; trong đó:

+ TK 1121: 560.000.000; + TK 1122: 1.840.000.000 (80.000 USD).

II. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng:

1. Ngày 6: Nhập khẩu một ô tô với giá CIF/ĐN 40.000 USD đã trả bằng chuyển khoản. Biết tỷ giá thực tế trong ngày 23.100/23.200 VND/USD và DN sử dụng quỹ đầu tư phát triển để mua.

2. Ngày 19: Công ty P đặt trước bằng tiền mặt 20.000 EUR để mua hàng. Tỷ giá thực tế: 1 EURO = 28.200/28.300 EUR/ VND.

3. Ngày 20: nhận vốn góp liên doanh của Công ty X bằng tiền gửi ngân hàng, số tiền 30.000 USD. Tỷ giá thực tế là 23.150/23.250 VND/USD.

4. Ngày 30: Rút quỹ tiền mặt đem ký quỹ tại ngân hàng 10.000 USD, tỷ giá thực tế 23.060 /23.100 VND/USD.

Yêu cầu:1. Xác định mức chênh lệch tỷ giá cuối tháng, biết tỷ giá ngày cuối tháng 1 USD = 23.060/23.160 VND; 1 EUR = 28.300 /28.400VND

2. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh và (kể cả các bút toán điều chỉnh số dư cuối tháng của ngoại tệ và các khoản phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ).

3. Phản ánh tình hình trên vào sơ đồ tài khoản. 

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung