Hạch toán khi nhượng bán tài sản thu bằng tiền gửi ngân hàng ?


6
4
Nguyễn Hải Yên
4 năm trước

Công ty em nhượng bán tài sản có nguyên giá là 700 triệu, đã khấu hao 628 triệu, nhượng bán cho công ty X với giá là 200 triệu, thuế GTGT là 10%, đã thu bằng tiền gửi ngân hàng.

Hạch toán nghiệp vụ trên?

Hữu ích 6 Yêu thích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


3
Trần Gia Khánh
4 năm trước

Bạn có thể tham khảo cách hạch toán như sau:

1/ Xác định giá trị còn lại của tài sản:

Nợ TK 811: 72 triệu

Nợ TK 214: 628 triệu     

Có TK 211: 700 triệu

2/ Khi nhượng bán:

Nợ TK 112: 220 triệu     

Có TK 711: 200 triệu     

Có TK 3331: 20 triệu

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung