3

Công ty e mua oto. Theo luật thì lệ phí trước bạ được tính vào nguyên giá.

Vậy định khoản như thế nào ? và chứng từ gồm những gì.

Bên e đang có chứng từ gồm:
- Hợp đồng
- Hóa đơn GTGT
- Tờ khai lệ phí trước bạ
- Giấy nộp tiền phí trước bạ.

|
0

Điều 4. Xác định nguyên giá của tài sản cố định:

1. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình:

a) TSCĐ hữu hình mua sắm:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác. "
Trích TT45/2013.

Vậy:
- Khi xác định lệ phí trước bạ ĐK: 
N211 C3339

- Khi thanh toán phí trước bạ ĐK:
N3339 C111,112

|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.