Hạch toán trích khấu hao ô tô mua mới ?


5
2
Nguyễn Xuân Thuyết
4 năm trước

Công ty em mua mới mua một ô tô trị giá 173 triệu có cả thuế, VAT 10%, hạch toán khấu hao TSCĐ như thế nào?

Thời gian trích khấu hao và số tiền khấu hao theo phương pháp đường thẳng tính như thế nào ?  

Hữu ích 5 Yêu thích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


5
Trần Hải Sơn
4 năm trước

Bạn có thể tham khảo định khoản sau:

Nợ TK 641,642,627   

Có TK 214

Căn cứ vào phụ lục I thông tư 45/2013/TT-BTC quy định khung thời gian trích khấu hao TSCĐ để xác định thời gian khấu hao cho TSCĐ đó.

Số tiền khấu hao hàng năm = Nguyên giá TSCĐ : Thời gian sử dụng của TSCĐ đó

Số tiền khấu hao hàng tháng = Số tiền khấu hao hàng năm : 12 tháng  

Hữu ích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung