Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
2

Tôi đang tạo Trình hướng dẫn người dùng bên trong bảng cập nhật và đây là cách tôi đã thực hiện:

<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
<ContentTemplate>
<asp:CreateUserWizard ID="CreateUserWizard1" runat="server"
          DisableCreatedUser="True"
          ContinueDestinationPageUrl="~/Login.aspx" MailDefinition-BodyFileName="~/EmailTemplates/NewAccountTemplate.htm" LoginCreatedUser="False">
<ContinueButtonStyle BorderStyle="None" CssClass="bar g-button g-button-submit" Font-Size="12px" />
<CreateUserButtonStyle CssClass="foo g-button g-button-red" Height="30px"
            Width="125px" BorderStyle="None" Font-Size="12px" />

<MailDefinition BodyFileName="~/EmailTemplates/NewAccountTemplate.htm" From="no-reply@mihirauniverse.org" IsBodyHtml="True" Priority="High">
</MailDefinition>

<WizardSteps>
<asp:CreateUserWizardStep ID="CreateUserWizardStep1" runat="server">
<ContentTemplate>
<table>
========//Some code here
<tr>
<td>
<asp:Label ID="confirmmsg" runat="server" Text=""></asp:Label>
</td>
</table>
<asp:UpdateProgress ID="UpdateProgressUserDetails" runat="server" DisplayAfter="0">
<ProgressTemplate>
<div style="position: absolute; top: 384px; left: 169px;">
<img src="Main/images/Loader.gif" alt="loading" /><br />
<span style="font-weight: normal; font-size: small; color: #000000;">Please wait...</span>
</div>
</ProgressTemplate>
</asp:UpdateProgress>

</ContentTemplate>
</asp:CreateUserWizardStep>
<asp:CompleteWizardStep ID="CompleteWizardStep1" runat="server">
</asp:CompleteWizardStep>
</WizardSteps>
</asp:CreateUserWizard>
</ContentTemplate>
</asp:UpdatePanel>

Bây giờ tôi muốn biết trong sự kiện nào và làm cách nào để hiển thị label "confirmmsg"sau khi tài khoản người dùng được tạo từ codebehind.

2 hữu ích 0 bình luận 735 xem chia sẻ
1

sử dụng OnCreatedUser"Xảy ra sau khi nhà cung cấp dịch vụ thành viên đã tạo tài khoản người dùng trang Web mới."

mẫu mã

<asp:CreateUserWizard runat="server" OnCreatedUser="CreateUserWizard1_CreatedUser">

 protected void CreateUserWizard1_CreatedUser(object sender, EventArgs e)
   {
     // Display the confirm msg

   }
1 hữu ích 1 bình luận chia sẻ
1

Tôi đã tìm thấy câu trả lời:

Đây là những gì tôi cần làm trong sự kiện CreatedUser:

Dim lbl As Label
lbl = CreateUserWizard1.CompleteStep.ContentTemplateContainer.FindControl("confirmmsg")
lbl.Text = "Some text"
1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ asp.net vb.net label code-behind createuserwizard , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading