Hóa đơn tivi mang tên công ty nhưng sử dụng tại nhà giám đốc thì có hợp lệ không ?


5
6
Nguyễn Ðan Khanh
4 năm trước

Trong tháng này giám đốc công ty cổ phần có mua một cái tivi trị giá 10.000.000, thuế VAT 1.000.000.

Trên hóa đơn, tên người mua hàng là công ty, nhưng CCDC này để ở nhà giám đốc, có được đưa CCDC phân bổ tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN không?  

Hữu ích 5 Yêu thích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


4
Nguyễn Mộng Vy
4 năm trước

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 9, Nghị định 218/2013/NĐ-CP như sau:

"1. Trừ các khoản chi quy định tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản chi sau:...

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật."

Như vậy, nếu công ty bạn không chứng minh CCDC được đưa sử dụng, liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, mà chỉ phục vụ lợi ích cá nhân của Giám đốc thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.  

Hữu ích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung