Kéo dài thời gian trích khấu hao có được không ?


4
4
Nguyễn Quang Hà
4 năm trước

Trong thông tư 45/2013/TT-BTC có quy định xe ôtô khấu hao từ 6 -10 năm nhưng bên tôi chi phí nhiều mà doanh thu không có, tôi muốn kéo dài thời gian trích khấu hao lên 13 năm được không?

Hữu ích 4 Yêu thích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


1
Nguyễn Mai Hạ
4 năm trước

Căn cứ Khoản 1, Điều 10, Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính quy định :

"Điều 10. Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình:

1. Đối với tài sản cố định còn mới (chưa qua sử dụng), doanh nghiệp phải căn cứ vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này để xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định."   

Vậy theo quy định thì khung thời gian trích khấu hao đối với ô tô là 10 năm bạn không thể kéo dài thời gian trích khấu hao lên 13 năm được.

Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung