Khấu hao tài sản cố định của bộ phận trực tiếp sản xuất ?


9
4
Nguyễn Trí Minh
4 năm trước

Khi nói khấu hao TSCD của bộ phận trực tiếp sản xuất sản phẩm thì định khoản chi phí đó như thế nào vậy pà con ?

Xin cảm ơn nhiều nha.

Hữu ích 9 Yêu thích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2 Trả lời


5
Nguyễn Vĩnh Khánh
4 năm trước

Mình nghĩ bạn cứ trích bình thường và đưa vào chi phí QL

No 627

Co 214  

Hữu ích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

4
Nguyễn Hương Ly
4 năm trước
Trích KH TSCĐ của bộ phận trực tiếp sản xuất sản phẩm: Nợ TK 627 Có TK 214 Good Luck!  
Hữu ích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung