Khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, công ty có phải lập hoá đơn giá trị gia tăng không?


6
5
Hoàng Thanh Ngân
3 năm trước

Tôi xin hỏi khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, công ty có phải lập hoá đơn giá trị gia tăng không?

Hữu ích 6 Yêu thích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


6
Trịnh Tường Vân
3 năm trước


Thông tư số 39 của Bộ Tài chính quy định: Doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế GTGT khi bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất và số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Như vậy, trường hợp công ty bạn khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất là  đối tượng không chịu thuế GTGT thì công ty sử dụng hoá đơn GTGT để xuất cho người mua và trên hoá đơn chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất và số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.
 

Hữu ích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung