Khi xuất hàng tiêu dùng nội bộ viết hóa đơn như thế nào ?


4
9
Nguyễn Diệu Anh
4 năm trước

Em còn ít kinh nghiệm, cả nhà cho em hỏi: 

Khi xuất hàng tiêu dùng nội bộ viết hóa đơn như thế nào?

Cảm ơn cả nhà.

Hữu ích 4 Yêu thích 9 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


1
Nguyễn Uyển Như
4 năm trước

Căn cứ Điểm b, Khoản 2.4, Phụ lục 4 đi kèm Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định :

"b) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng."   

Như vậy, bạn xuất dùng nội bộ nên xuất hóa đơn như xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung