Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Làm cách nào để chạy tập lệnh Python trong tệp '.py' từ sổ ghi chép Google Colab?

Huỳnh Dã Thảo
· 14:49 05/07/2018
3 giờ trước
%%javascript
IPython.OutputArea.prototype._should_scroll = function(lines) {
    return false;
}

%run rl_base.py

Tôi chạy lỗi này cho biết không tìm thấy tệp rl_base.py. Tôi đã tải tệp tương tự lên gdrive trong colab và từ cùng một thư mục, tôi đang chạy tệp .ipynb của mình, có chứa mã trên

33 hữu ích 1 bình luận 75k xem chia sẻ
Phạm Thanh Thiên
· 00:55 12/05/2019
00:55:51 12/05/2019

Nếu bạn có tệp test.py trong thư mục tương ứng trong ổ đĩa như trong hình ảnh đính kèm bên dưới, thì lệnh bạn sử dụng để chạy tệp test.py như được đề cập bên dưới,

!python gdrive/My\ Drive/Colab\ Notebooks/object_detection_demo-master/test.py

Thông tin bổ sung:

Nếu bạn muốn chạy !python test.pythì bạn nên thay đổi thư mục, bằng lệnh sau trước nó,

%cd gdrive/My\ Drive/Colab\ Notebooks/object_detection_demo-master/

Làm cách nào để chạy tập lệnh Python trong tệp '.py' từ sổ ghi chép Google Colab?

42 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
Lê Hồng Quang
· 23:06 01/11/2018
23:06:17 01/11/2018

Khi bạn chạy sổ ghi chép của mình từ Google drive, một phiên bản chỉ được tạo cho sổ ghi chép. Để cung cấp các tệp khác trong thư mục ổ đĩa Google, bạn có thể gắn ổ đĩa Google của mình với:

from google.colab import drive
drive.mount('/content/gdrive')

Sau đó, sao chép tệp bạn cần vào phiên bản có:

!cp gdrive/My\ Drive/path/to/my/file.py .

Và chạy tập lệnh của bạn:

!python file.py
18 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
Võ Ngọc Nhiên
· 00:33 06/07/2018
00:33:02 06/07/2018

Bạn không nên tải lên gdrive. Thay vào đó, bạn nên tải nó lên Colab bằng cách gọi

from google.colab import files
files.upload()
8 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
Phạm Hòa Thái
· 13:19 07/04/2020
13:19:30 07/04/2020
##  1. Check in which directory you are using the command
!ls
##  2.Navigate to the directory where your python script(file.py) is located using the command
%cd path/to/the/python/file
## 3.Run the python script by using the command
!python file.py
2 hữu ích 1 bình luận chia sẻ
Lê Hoài Nghĩa
· 14:04 14/09/2020
14:04:08 14/09/2020

Một cách cũng là sử dụng mã màu. . Bạn sẽ có toàn quyền truy cập ssh với trình soạn thảo Visual Studio Code.

# install colabcode
!pip install colabcode

# import colabcode
from colabcode import ColabCode

# run colabcode with by deafult options.
ColabCode()

# ColabCode has the following arguments:
# - port: the port you want to run code-server on, default 10000
# - password: password to protect your code server from being accessed by someone else. Note that there is no password by default!
# - mount_drive: True or False to mount your Google Drive

!ColabCode(port=10000, password="abhishek", mount_drive=True)

Nó sẽ nhắc bạn với một liên kết đến trình chỉnh sửa mã studio trực quan với toàn quyền truy cập vào các thư mục chuyên mục của bạn.

1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ python python-3.x jupyter-notebook google-colaboratory , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm