88

Đây là mã của tôi trong hoạt động chính

public class FilterActivity extends AppCompatActivity {

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_filter);

  // Get the ViewPager and set it's PagerAdapter so that it can display items
  ViewPager viewPager = (ViewPager) findViewById(R.id.viewpager);
  PageAdapter pageAdapter = new PageAdapter(getSupportFragmentManager(), FilterActivity.this);
  viewPager.setAdapter(pageAdapter);

  // Give the TabLayout the ViewPager
  final TabLayout tabLayout = (TabLayout) findViewById(R.id.sliding_tabs);
  tabLayout.setupWithViewPager(viewPager); }
}

Và đây là mã của tôi trong XML

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical">

  <include
    android:id="@+id/app_bar"
    layout="@layout/app_bar">
  </include>

  <android.support.design.widget.TabLayout
    android:id="@+id/sliding_tabs"
    android:layout_width="fill_parent"
    style="@style/MyCustomTabLayout"
    android:layout_height="48dp"/>

  <android.support.v4.view.ViewPager
    android:id="@+id/viewpager"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0px"
    android:layout_weight="1"
    android:background="@android:color/white" />

</LinearLayout>

Tôi muốn thay đổi màu nền của một tab khi được chọn

|
232

Những gì cuối cùng đã làm việc cho tôi tương tự như những gì @ 如果 是 DJ đề xuất, nhưng cái tabBackgroundnên có trong layouttệp chứ không phải bên trong style, vì vậy nó trông giống như:

res/layout/somefile.xml:

<android.support.design.widget.TabLayout
  ....
  app:tabBackground="@drawable/tab_color_selector"
  ...
  />

và bộ chọn res/drawable/tab_color_selector.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item android:drawable="@color/tab_background_selected" android:state_selected="true"/>
  <item android:drawable="@color/tab_background_unselected"/>
</selector>
|
19

Bạn có thể thử điều này:

<style name="MyCustomTabLayout" parent="Widget.Design.TabLayout">
  <item name="tabBackground">@drawable/background</item>
</style>

Trong tệp xml nền của bạn:

<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item android:state_selected="true" android:drawable="@color/white" />
  <item android:drawable="@color/black" />
</selector>
|
11

Thêm thuộc tính trong xml:

<android.support.design.widget.TabLayout
  ....
  app:tabBackground="@drawable/tab_color_selector"
  ...
  />

Và tạo trong thư mục drawable, tab_color_selector.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item android:drawable="@color/tab_background_selected" android:state_selected="true"/>
  <item android:drawable="@color/tab_background_unselected"/>
</selector>
|
3

Bạn đã thử kiểm tra API chưa?

Bạn sẽ cần tạo một trình lắng nghe cho OnTabSelectedListenersự kiện, sau đó khi người dùng chọn bất kỳ tab nào, bạn nên kiểm tra xem đó có phải là đúng không, sau đó thay đổi màu nền bằng cách sử dụng tabLayout.setBackgroundColor(int color)hoặc nếu đó không phải là tab chính xác, hãy đảm bảo bạn thay đổi trở lại màu bình thường trở lại với cùng một phương pháp.

|
2

Một trong những giải pháp đơn giản nhất là thay đổi colorPrimary từ tệp colors.xml.

|
2

Bạn có thể có nó trong xml.

<android.support.design.widget.TabLayout
    android:id="@+id/tabs"
    app:tabTextColor="@color/colorGray"
    app:tabSelectedTextColor="@color/colorWhite"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"/>
|
1

Như tôi thấy tùy chọn tốt nhất và phù hợp với tôi và nó cũng sẽ hoạt động với hình ảnh động.

Bạn có thể sử dụng indicatornó làm nền.

Bạn có thể đặt app:tabIndicatorGravity="stretch"thuộc tính để sử dụng làm nền.

Thí dụ:

  <android.support.design.widget.TabLayout
    android:id="@+id/tab_layout"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:tabIndicatorGravity="stretch"
    app:tabSelectedTextColor="@color/white"
    app:tabTextColor="@color/colorAccent">

    <android.support.design.widget.TabItem
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Chef" />


    <android.support.design.widget.TabItem
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="User" />

  </android.support.design.widget.TabLayout>

Hy vọng nó sẽ giúp bạn.

|
0

Bạn có thể thay đổi màu nền của tab theo thuộc tính này

<android.support.design.widget.TabLayout
android:id="@+id/tabs"
style="@style/CategoryTab"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
'android:background="@color/primary_color"/>'
|
0

Bạn có thể thay đổi màu nền hoặc màu gợn của mỗi Tab như thế này:

  //set ripple color for each tab
  for(int n = 0; n < mTabLayout.getTabCount(); n++){

    View tab = ((ViewGroup)mTabLayout.getChildAt(0)).getChildAt(n);

    if(tab != null && tab.getBackground() instanceof RippleDrawable){
      RippleDrawable rippleDrawable = (RippleDrawable)tab.getBackground();
      if (rippleDrawable != null) {
        rippleDrawable.setColor(ColorStateList.valueOf(rippleColor));
      }
    }
  }
|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.