Làm thế nào để hiển thị gợi ý tham số phương thức trong Intellij IDEA?


82
12
Bùi Cương Quyết
4 năm trước

nhập mô tả hình ảnh ở đây

int start Index, int end Index

là quan trọng khi chúng ta gọi các phương thức.

Làm thế nào để hiển thị điều này khi con trỏ ở trong ngoặc? nhập mô tả hình ảnh ở đây

Hữu ích 82 Yêu thích 12 Chia sẻ Viết bình luận 1
Không hữu ích
Hữu ích 0 · Không hữu ích · Trả lời 0

5 Trả lời


131
Đặng Minh Triết
4 năm trước

Có câu trả lời cuối cùng.

Chỉ cần Ctrl+ Ptrong Windows / Linux

hoặc + Ptrong macOS.

Hữu ích 131 Trả lời hay nhất Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

13
Phan Đông Dương
4 năm trước

Để xem các tham số phương thức

  1. Đặt dấu mũ ở bất cứ đâu trong cuộc gọi của phương thức hoặc chức năng mong muốn.
  2. Chọn xem | Thông tin tham số trên menu chính hoặc nhấn Ctrl+ P.

Để cấu hình hành vi của chức năng thông tin tham số xem

  1. Mở Cài đặt IDE và nhấp vào Hoàn thành mã bên dưới nút Trình chỉnh sửa.
  2. Trong phần Thông tin tham số, xác định các tùy chọn sau:

    • Để có một phương thức hoàn chỉnh hoặc chữ ký hàm hiển thị thay vì danh sách các loại bắt buộc, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị chữ ký đầy đủ. Đảm bảo bao gồm các thư viện bên thứ ba cần thiết trong đường dẫn nguồn dự án. Nếu không, tên của các tham số sẽ không được hiển thị.

    • Để có danh sách các loại tham số cho phương thức hoặc hàm được gọi tự động hiển thị sau một độ trễ nhất định, chọn hộp kiểm Tự động bật lên (tính bằng ms) và chỉ định khoảng thời gian tính bằng mili giây.

Hữu ích 13 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

9
Bùi Thiện Tâm
3 năm trước

Nếu bạn có các ràng buộc không chuẩn (hoặc muốn thay đổi điều này bị ràng buộc), thì hãy xem tại đây:

Settings > Keymap > Main menu > View > Tool Windows > Parameter Info

Và xem những gì ràng buộc và / hoặc thay đổi nó thành những gì bạn muốn.

Hữu ích 9 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

6
Hoàng Duy Nhân
4 năm trước

Phím tắt mặc định để hiển thị thông tin tham số trong IDEA là ctrl+ P.

Dưới đây là một tờ từ JetBrains với phím tắt này và các phím tắt hữu ích khác: https://resource.jetbrains.com/st Storage / products / intellij-idea / docs / IntelliJIDEA_ReferenceCard.pdf

Hữu ích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

0
Tạ Ðông Trà
4 năm trước

Chú giải công cụ này xuất hiện trên chuột qua các sự kiện.

Giải pháp thay thế với bàn phím: Cố gắng sử dụng tài liệu bật lên nhanh chóng CTRL + Q.

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung