Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
6

Tôi có một chế độ xem lưới với các cột được xác định trước và một lệnh chọn. Tại sao tôi nhận được các cột hai lần? Tôi muốn giữ các cột được xác định trước và lệnh select, nhưng tránh để các cột bị gấp đôi.

<asp:GridView ID="gvMeldingen" runat="server" 
      AllowSorting="True" DataSourceID="MyDataSource" 
      onselectedindexchanged="GridView_SelectedIndexChanged"
      AutoGenerateSelectButton="True">
      <Columns>
        <asp:BoundField DataField="Melder" HeaderText="Melder" />
        <asp:BoundField DataField="Onderwerp" HeaderText="Onderwerp" />
        <asp:TemplateField HeaderText="Omschrijving">
          <ItemTemplate>
            <div style="overflow:auto; width: 500px; height: 150px;">
              <asp:Label ID="lblOmschrijving" runat="server" Text='<%# Bind("Omschrijving")%>'></asp:Label>
            </div>
          </ItemTemplate>
        </asp:TemplateField>
        <asp:BoundField DataField="Fasedatum" HeaderText="Fasedatum" />
        <asp:BoundField DataField="Niveau 1" HeaderText="Niveau 1" />
        <asp:BoundField DataField="Niveau 2" HeaderText="Niveau 2" />
        <asp:BoundField DataField="Outlook_ID" HeaderText="OutlookID" />
      </Columns>
    </asp:GridView>
    <asp:SqlDataSource ID="MyDataSource" runat="server" 
      ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:HELPDESK_OUTLOOKConnectionString3 %>" />

Mã này cho thấy cách tôi sử dụng lệnh select:

protected void MenuTabs1_MenuItemClick(object sender, MenuEventArgs e)
  {
    string select = @"SELECT 
    aanvrager.werknemersnaam AS Melder,
    hd_aanvragen.aanvraag_titel AS Onderwerp, 
    hd_aanvragen.aanvraag_omschrijving AS Omschrijving, 
    hd_aanvraag_fase.fase_datum AS Fasedatum, 
    hd_melding_niveau_1.niveau_omschrijving AS 'Niveau 1', 
    hd_melding_niveau_2.niveau_omschrijving AS 'Niveau 2',
    hd_aanvragen.outlook_id
    FROM hd_aanvragen
    INNER JOIN hd_meldingen     ON hd_meldingen.melding_id   = hd_aanvragen.melding_id 
    INNER JOIN hd_melding_niveau_1 ON hd_melding_niveau_1.niveau1_id = hd_meldingen.niveau1_id 
    INNER JOIN hd_melding_niveau_2 ON hd_melding_niveau_2.niveau2_id = hd_meldingen.niveau2_id 
    INNER JOIN hd_aanvraag_fase   ON hd_aanvraag_fase.aanvraag_id = hd_aanvragen.aanvraag_id
    INNER JOIN hd_statussen ON hd_statussen.status_id = hd_aanvraag_fase.status_id 
    INNER JOIN hd_werknemers AS oplosser ON oplosser.werknemer_Id = hd_aanvraag_fase.werknemer_Id 
    INNER JOIN hd_werknemers AS aanvrager ON aanvrager.werknemer_Id = hd_aanvragen.werknemer_Id 
    WHERE hd_statussen.status_id = ";

    int index = Int32.Parse(e.Item.Value);
    multiTabs1.ActiveViewIndex = index;
    int status = 0;
    if (index == 1)
      status = 2;
    else if (index == 2)
      status = 16;
    else if (index == 3)
      status = 17;
    else if (index == 4)
      status = 4;
    MyDataSource.SelectCommand = select + status;
  }
6 hữu ích 2 bình luận 2.3k xem chia sẻ
10

Bạn phải thêm thuộc tính AutoGenerateColumns vào GridView của mình với giá trị "false". Điều đó sẽ cho GridView biết rằng không có cột nào được tạo tự động trong quá trình liên kết.

Chúc may mắn! :)

10 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ c# asp.net sql gridview , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading