Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

mình hiện tại đang dùng phiên bản  Python 3.8.1 (tags/v3.8.1:1b293b6, Dec 18 2019, 22:39:24) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.và mình đã cài tensorflow đây là phiên bản cùa mình
Name: tensorflow
Version: 1.8.0
Summary: TensorFlow helps the tensors flow
Home-page: https://www.tensorflow.org/
Author: Google Inc.
Author-email: opensource@google.com
License: Apache 2.0
Location: c:\users\khai2\appdata\local\programs\python\python38-32\lib\site-packages
Requires: six, protobuf, numpy, tensorboard, astor, grpcio, gast, wheel, absl-py, termcolor
Required-by:
mình muốn import bằng tensorflow các bạn ạ mình thườg vô  CMD->python->import tensorflow as tf vì mình thấy video trên mạng họ làm như vậy mình đang sử dụng windows 10 x64 bit 
mình hiện tại không biết xử lý thế nào nhưng thời hạn giao bài sắp hết thơi gian rồi mình hoang mang quá em mong các anh chị nào chỉ em với

0 hữu ích 1 bình luận 576 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ #tensorflow #python3.8 #windows 10 #x64bit #version 1.8.0 , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading