lỗi cài đặt tensorflow version 1.8.0 với python3.8 on windows 10x64 bit


0
0
do khải
6 ngày trước

mình hiện tại đang dùng phiên bản  Python 3.8.1 (tags/v3.8.1:1b293b6, Dec 18 2019, 22:39:24) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.và mình đã cài tensorflow đây là phiên bản cùa mình
Name: tensorflow
Version: 1.8.0
Summary: TensorFlow helps the tensors flow
Home-page: https://www.tensorflow.org/
Author: Google Inc.
Author-email: opensource@google.com
License: Apache 2.0
Location: c:\users\khai2\appdata\local\programs\python\python38-32\lib\site-packages
Requires: six, protobuf, numpy, tensorboard, astor, grpcio, gast, wheel, absl-py, termcolor
Required-by:
mình muốn import bằng tensorflow các bạn ạ mình thườg vô  CMD->python->import tensorflow as tf vì mình thấy video trên mạng họ làm như vậy mình đang sử dụng windows 10 x64 bit 
mình hiện tại không biết xử lý thế nào nhưng thời hạn giao bài sắp hết thơi gian rồi mình hoang mang quá em mong các anh chị nào chỉ em với

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 1
Không hữu ích
C:\Users\khai2>python
Python 3.8.1 (tags/v3.8.1:1b293b6, Dec 18 2019, 22:39:24) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import tensorflow as tf
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
  File "C:\Users\khai2\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\site-packages\tensorflow\__init__.py", line 24, in <module>
    from tensorflow.python import pywrap_tensorflow # pylint: disable=unused-import
  File "C:\Users\khai2\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\site-packages\tensorflow\python\__init__.py", line 49, in <module>
    from tensorflow.python import pywrap_tensorflow
  File "C:\Users\khai2\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\site-packages\tensorflow\python\pywrap_tensorflow.py", line 58, in <module>
    from tensorflow.python.pywrap_tensorflow_internal import *
  File "C:\Users\khai2\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\lib\site-packages\tensorflow\python\pywrap_tensorflow_internal.py", line 114
    def TFE_ContextOptionsSetAsync(arg1, async):
Hữu ích 0 · Không hữu ích · Trả lời 0

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung