Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Lỗi: Định dạng: không nhận dạng được “svg”. Sử dụng một trong số:

Hồ Anh Minh
· 06:16 07/07/2020
2 ngày trước

Hallo Tôi cố gắng tạo một cây quyết định bằng biểu dữ liệu csv của mình. Tôi đã cài đặt trong anaconda và python gói graphviz bằng lệnh sau:

conda install graphviz
pip install graphviz

để nhìn thấy cây của tôi. Đây là mã của tôi mà tôi đã viết trong Máy tính xách tay Jupyther:

import pandas as pd
import graphviz
from sklearn import metrics 
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier, export_graphviz
from sklearn.model_selection import train_test_split

file = 'automotive_data.csv' 
COLS = np.arange(0,22,1).tolist()#gibt später bei usecols eine andere möglichkeit die spalten anzusprechen 
data = pd.read_csv(file, header=0, sep = ",", index_col=0, usecols=COLS)
 

x = data.iloc[:,1:]
x = x.to_numpy()

y = data[['Ausfall']]
y

xTrain, xTest, yTrain, yTest = train_test_split(x, y, test_size=0.3, random_state=1)
model = DecisionTreeClassifier ( 
   criterion='entropy',  
   splitter='best',    
   min_samples_split= 0.3,  
   max_features=10, 
   max_depth=None
   )
#Danach mit fit erstellt
model.fit(xTrain, yTrain)

dot=export_graphviz(model, out_file=None,filled=True, 
              feature_names=data.columns[1:24],  
              class_names=['ja','nein']); 
 # Erzeuge Graphviz-Graphen aus dot-Quellcode 
graph = graphviz.Source(dot)
graph#Here I get an error

Trong hàng cuối cùng, tôi gặp lỗi:

Format: "svg" not recognized. Use one of:
CalledProcessError            Traceback (most recent call last)
~\anaconda3\lib\site-packages\IPython\core\formatters.py in __call__(self, obj)
  343       method = get_real_method(obj, self.print_method)
  344       if method is not None:
--> 345         return method()
  346       return None
  347     else:

~\anaconda3\lib\site-packages\graphviz\files.py in _repr_svg_(self)
  111 
  112   def _repr_svg_(self):
--> 113     return self.pipe(format='svg').decode(self._encoding)
  114 
  115   def pipe(self, format=None, renderer=None, formatter=None, quiet=False):

~\anaconda3\lib\site-packages\graphviz\files.py in pipe(self, format, renderer, formatter, quiet)
  136     out = backend.pipe(self._engine, format, data,
  137              renderer=renderer, formatter=formatter,
--> 138              quiet=quiet)
  139 
  140     return out

~\anaconda3\lib\site-packages\graphviz\backend.py in pipe(engine, format, data, renderer, formatter, quiet)
  242   """
  243   cmd, _ = command(engine, format, None, renderer, formatter)
--> 244   out, _ = run(cmd, input=data, capture_output=True, check=True, quiet=quiet)
  245   return out
  246 

~\anaconda3\lib\site-packages\graphviz\backend.py in run(cmd, input, capture_output, check, encoding, quiet, **kwargs)
  182   if check and proc.returncode:
  183     raise CalledProcessError(proc.returncode, cmd,
--> 184                 output=out, stderr=err)
  185 
  186   return out, err

CalledProcessError: Command '['dot', '-Tsvg']' returned non-zero exit status 1. [stderr: b'Format: "svg" not recognized. Use one of:\r\n']

Tôi cũng đã cố gắng sử dụng PNG làm định dạng của mình nhưng nó cũng không hoạt động. Tôi không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này.

9 hữu ích 2 bình luận 4.6k xem chia sẻ
Bùi Khánh Ngọc
· 20:00 22/08/2020
20:00:25 22/08/2020

Vì vậy, rõ ràng vấn đề là bạn phải định cấu hình các plugin graphviz trước.

Mở một thiết bị đầu cuối ở chế độ quản trị viên và chạy dot -c. (Điều này giả định rằng các mã nhị phân graphviz nằm trong đường dẫn của bạn)

22 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
Trần Lạc Nhiên
· 03:21 11/07/2020
03:21:07 11/07/2020

Tôi đã gặp vấn đề tương tự, tôi đã giải quyết nó bằng cách cài đặt phiên bản 2.38 thay vì 2.44 https://www2.graphviz.org/Packages/stable/windows/10/msbuild/Release/Win32/

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ python-3.x image anaconda format visible , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm