Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
5

Phần này của trang web của tôi có lỗi và tôi không thể tìm ra, vì tôi đã không thay đổi điều đó trong nhiều tháng.

Lỗi là:

Error: [$parse:ueoe] http://errors.angularjs.org/1.4.3/$parse/ueoe?p0=event._id%3FEventController
  at Error (native)
  at http://localhost:3000/scripts/libs.js:44598:416
  at Object.q.consume (http://localhost:3000/scripts/libs.js:44801:157)
  at Object.q.ternary (http://localhost:3000/scripts/libs.js:44794:497)
  at Object.q.assignment (http://localhost:3000/scripts/libs.js:44794:284)
  at Object.q.expression (http://localhost:3000/scripts/libs.js:44794:237)
  at Object.q.filterChain (http://localhost:3000/scripts/libs.js:44794:145)
  at Object.q.expressionStatement (http://localhost:3000/scripts/libs.js:44794:91)
  at Object.q.program (http://localhost:3000/scripts/libs.js:44793:458)
  at Object.q.ast (http://localhost:3000/scripts/libs.js:44793:257) <li class="controller__item controller__item--disabled" data-controller-range="[1, 1]" data-event-sidebar-to="false" ng-click="event._id ? EventController.update(event._id, event) : EventController.create(event)">

Theo angle.js:

Lỗi: $ parse: ueoe Kết thúc không mong đợi của biểu thức Kết thúc không mong muốn của biểu thức: event._id Mô tả Xảy ra khi một biểu thức bị thiếu mã thông báo ở cuối biểu thức. Ví dụ: quên dấu ngoặc đóng trong một biểu thức sẽ gây ra lỗi này.

Để giải quyết, hãy tìm hiểu thêm về biểu thức Angular, xác định lỗi và sửa cú pháp của biểu thức.

Mẫu HTML:

<main class="main">
  <div ng-include src="'/admin/navbar/navbar.template.html'"></div>
  <div ng-include src="'/admin/breadcrumb/breadcrumb.template.html'"></div>
  <section class="events">
    <div class="events__container">
      <div class="events__row">
        <div class="col-md-12">
          <div class="events__box">
            <div class="events__header">
              <h2 class="events__title"> Todos os eventos - </h2>
            </div>
            <div class="events__body">
              <table class="events__table" data-table>
                <!-- directive:table-sorter-directive -->
                <thead>
                  <tr>
                    <th class="events__th events__th--all">
                      <input type="checkbox" />
                    </th>
                    <th class="events__th"> Nome </th>
                    <th class="events__th"> Data </th>
                    <th class="events__th events__th--reservations"> Reservas </th>
                  </tr>
                </thead>
                <tbody>
                  <tr class="events__tr" ng-repeat="event in events">
                    <td class="events__td events__td--checkbox">
                      <input type="checkbox" data-controller-input ng-click="EventController.retrieveOne(event._id)"/>
                    </td>
                    <td class="events__td"> {{ event.name }} </td>
                    <td class="events__td"> {{ event.date }} </td>
                    <td class="events__td events__td--reservations"> 50 </td>
                  </tr>
                </tbody>
              </table>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <aside class="events__sidebar" data-event-sidebar>
        <!-- directive:event-sidebar-directive -->
        <form class="events__sidebar-form" method="POST" action="#">
          <div class="events__sidebar-group">
            <label class="events__sidebar-label" for="event_value"> Valores: </label>
            <input class="events__sidebar-input event__sidebar-input--value" type="text" id="event_value" ng-model="event.men"/>
            <input class="events__sidebar-input event__sidebar-input--value" type="text" id="event_value" ng-model="event.women"/>
          </div>
          <div class="events__sidebar-group">
            <label class="events__sidebar-label" for="event_name"> Nome do evento: </label>
            <input class="events__sidebar-input" type="text" id="event_name" ng-model="event.name"/>
          </div>
          <div class="events__sidebar-group">
            <label class="events__sidebar-label" for="event_hour"> Hora: </label>
            <input class="events__sidebar-input" type="text" id="event_hour" ng-model="event.hour"/>
          </div>
          <div class="events__sidebar-group">
            <label class="events__sidebar-label" for="event_point"> Ponto de encontro: </label>
            <input class="events__sidebar-input" type="text" id="event_point" ng-model="event.meeting"/>
          </div>
          <div class="events__sidebar-group">
            <label class="events__sidebar-label" for="event_info"> Informações simples: </label>
            <input class="events__sidebar-input" type="text" id="event_info" placeholder="1 Hora de Open Bar + 2 horas de loucura"/>
          </div>
          <div class="events__sidebar-group">
            <label class="events__sidebar-label" for="event_hiw"> Como funciona: </label>
            <input class="events__sidebar-input" type="text" id="event_hiw" ng-model="event.hiw"/>
          </div>
        </form>
      </aside>
    </div>
  </section>
  <aside class="controller" data-controller> 
    <!-- directive:controller-directive -->
    <!-- directive:controller-action-directive -->
    <div class="controller__controller" data-controller-indicator>
      <i class="icon icon__cogs"></i>
    </div>
    <div class="controller__container">
      <ul class="controller__list">
        <li class="controller__item"              data-controller-range="[0]" data-event-sidebar-to="true" ng-click="EventController.clean()">
          <i  class="icon icon__plus icon__2x"></i>
          <span class="controller__legend"> Novo </span>
        </li>
        <li class="controller__item controller__item--disabled" data-controller-range="[1, 1]" data-event-sidebar-to="true">
          <i  class="icon icon__pencil icon__2x"></i>
          <span class="controller__legend"> Editar </span>
        </li>
        <li class="controller__item controller__item--disabled" data-controller-range="[1, 1]" data-event-sidebar-to="false" ng-click="event._id ? EventController.update(event._id, event) : EventController.create(event)">
          <i  class="icon icon__cloud icon__2x"></i>
          <span class="controller__legend"> Salvar </span>
        </li>
        <li class="controller__item controller__item--disabled" data-controller-range="[1]" data-event-sidebar-to="false" ng-click="EventController.delete(event._id)">
          <i  class="icon icon__trash icon__2x"></i>
          <span class="controller__legend"> Deletar </span>
        </li>
        <li class="controller__item controller__item--email">
          <i  class="icon icon__search icon__2x"></i>
          <span class="controller__legend"> E-mail </span>
        </li>
        <li class="controller__item controller__item--search">
          <i  class="icon icon__envelope icon__2x"></i>
          <span class="controller__legend"> Pesquisar </span>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </aside>
</main>

EventController.js:

'use strict';
var EventController = function(scope, EventModel) {
  this.scope   = scope;
  this.EventModel = EventModel;
  this.scope.store = [];

  this.retrieve();
};

EventController.prototype = {
  clean: function() {
    this.scope.event = {};
  },

  create: function(newEvent) {
    this.EventModel.Model.insert(newEvent)
      .then(function(result) {

      });
  },

  retrieve: function() {
    var that = this;

    this.EventModel.Model.find()
      .then(function(result) {
        that.scope.events = result;
      });
  },

  retrieveOne: function(eventId) {
    var that = this;

    this.EventModel.Model.findOne(eventId)
      .then(function(result) {
        that.scope.event = result;
      });
  },

  update: function(editedEvent, event) {
    this.EventModel.Model.update(editedEvent, event)
      .then(function(result) {

      });
  },

  delete: function(eventId) {
    this.EventModel.Model.remove(eventId)
      .then(function(result) {

      });
  }
};

angular.module('adminApp').controller('EventController', ['$scope', 'EventModel', EventController]);

Tôi không thể tìm ra vấn đề là gì. Bất cứ ai có thể giúp đỡ?

Cảm ơn.

5 hữu ích 0 bình luận 14k xem chia sẻ
2

Tôi tin rằng lỗi có thể là do srcthuộc tính

ng-include src="'/admin/navbar/navbar.template.html'"
ng-include src="'/admin/breadcrumb/breadcrumb.template.html'"

nên là

ng-include="'/admin/navbar/navbar.template.html'"
ng-include="'/admin/breadcrumb/breadcrumb.template.html'" 

src chỉ nên là thuộc tính khi được bao gồm dưới dạng element <ng-include

Nhưng trong trường hợp của bạn, ng-includenó được sử dụng như mộtattribute

Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra tài liệu ng-include

2 hữu ích 4 bình luận chia sẻ
-1

ẩn mã này trong ng-grid.js - nó thêm cột bổ sung khi nhóm được thêm.

Đã chuyển ra khỏi các vòng trên do nếu không có dữ liệu ban đầu, nhưng có nhóm ban đầu, các cột sẽ không được thêm vào

  if(cols.length > 0) {
    for (var z = 0; z < groups.length; z++) {
      if (!cols[z].isAggCol && z <= maxDepth) {
        cols.push(new ngColumn({
          colDef: {
            field: '',
            width: 25,
            sortable: false,
            resizable: false,
            headerCellTemplate: '<div class="ngAggHeader"></div>',
            pinned: grid.config.pinSelectionCheckbox

          },
          enablePinning: grid.config.enablePinning,
          isAggCol: true,
          headerRowHeight: grid.config.headerRowHeight

        }, $scope, grid, domUtilityService, $templateCache, $utils));
      }
    }
  }
-1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ javascript regex angularjs node.js , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading