Lỗi UnicodeEncodeError


0
0
Bảo Ngô Hồng
6 tháng trước

 Em đang lập trình web scraping bằng Beautiful Soup của Python nhưng thì bị lỗi UnicodeEncodeError. Mong mọi người giúp với ạ

 


from bs4 import BeautifulSoup
import requests

source = requests.get('https://tainghe.com.vn/')
soup    = BeautifulSoup(source.content, 'html.parser')
print(soup.prettify())

Lỗi:
UnicodeEncodeError: 'charmap' codec can't encode character '\u1ea5' in position 10971: character maps to <undefined>

Lỗi này chỉ bị khi em làm trên web có tiếng Việt, còn khác web nước ngoài thì không sao. 

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung