Lương tháng 13,14 tháng 2/2016 mới chi trả cho người lao động thì sẽ tính vào năm 2016 hay 2015 ?


6
6
Vũ Diễm Chi
3 năm trước

Lương tháng 13,14 tháng 2/2016 mới chi trả cho người lao động thì sẽ tính vào năm 2016 hay 2015 ạ? Và khi công ty chia tách dẫn đến người lao động có thu nhập 2 nơi. Công ty mới có được quyết toán thay cho người lao động không ?

Hữu ích 6 Yêu thích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


4

Lương năm 2015 chi trả vào năm 2016 thì sẽ tính thu nhập năm 2016. Tức em quyết toán vào năm 2016. Sau khi chia tách công ty thì công ty mới sẽ quyết toán thay cho người lao động.

Hữu ích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung