Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Viết một chương trình bằng NNLT C++ thực hiện các công việc sau:

1. (2 điểm) Xây dựng lớp con người NGUOI gồm những thuộc tính sau: Số thẻ căn cước,

họ tên, ngày sinh là các thuộc tính riêng. Trong lớp có định nghĩa các hàm công cộng sau:

- Hàm tạo không tham số và hàm tạo có tham số.

- Hàm hủy.

- Hàm nhập dữ liệu cho một người.

- Hàm in các thông tin của một người.

2. (3 điểm) Xây dựng lớp học viên HOCVIEN kế thừa từ lớp NGUOI, lớp HOCVIEN bổ

sung thêm các thuộc tính: Chuyên ngành, số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình và lớp này gồm

các hàm thành phần:

- Hàm tạo không tham số và hàm tạo có tham số.

- Hàm hủy.

- Tái định nghĩa các toán tử nhập “>>”.

- Tái định nghĩa toán tử nhỏ hơn “<” (theo số tín chỉ tích lũy).

- Hàm tính kinh phí hỗ trợ đào tạo biết HOCVIEN có điểm trung bình >=8.0 kinh phí

là 10 triệu, 7.0<= điểm trung bình <8.0 kinh phí là 5 triệu, ngược lại không được hỗ

trợ

- Tái định nghĩa các toán tử xuất”<<”.

3. (5 điểm) Viết chương trình nhập vào danh sách n học viên (n nguyên dương nhập từ bàn

phím), và tạo menu thực hiện các chức năng sau:

- In ra danh sách học viên đã nhập ở dạng bảng.

- In ra danh sách các học viên có chuyên ngành “CNTT”

- In ra danh sách các học viên có họ tên “Le Anh” theo thứ tự giảm dần của số tín chỉ

tích lũy.

- Tìm trong danh sách đã có học viên có họ tên “Bui Minh Thanh” chưa, nếu chưa

có, chèn học viên này vào sau vị trí thứ k (k nhập từ bàn phím) trong danh sách.

- Xóa khỏi danh sách các học viên có tuổi bằng 25

0 hữu ích 0 bình luận 2.0k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ LTHDT(c++) , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading