Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Hiện tại mình đang cố gắng để hiển thị các dữ liệu ra bảng bằng kendoGrid sau khi gọi database bằng ajax nhưng được thông báo lỗi là kendoGrid is not a function

Vậy có cách nào để hết bị lỗi ở đoạn này không ạ?

Đây là đoạn code mình đã xây đựng

$(document).ready(function () {
  $.ajax({
    url: "/demo/list",
    type: "get",
    contenttype: "application/json",
    datatype: "json",
    success: function (result) {
      $("#grid").kendoGrid({
        datasource: result,
        columns: [
          { field: "id", title: "id" },
          { field: "nhanvien", title: "nhân viên", width: "100px" },
          { field: "ngaybd", title: "ngày bắt đầu", width: "100px" },
          { field: "ngaykt", title: "ngày bắt đầu", width: "100px" },
          { field: "songay", title: "ngày bắt đầu", width: "100px" },
          { field: "canbokt", title: "ngày bắt đầu", width: "100px" },
          { field: "canboduyet", title: "ngày bắt đầu", width: "100px" },
          { field: "trangthai", width: "100px" }
        ]
      })
    }
  })

0 hữu ích 0 bình luận 459 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ ajax kendoGrid , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading