Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
261

SELECT * FROM table ORDER BY string_length(column);

Có một chức năng MySQL để làm điều này (tất nhiên thay vì string_length)?

261 hữu ích 0 bình luận 253k xem chia sẻ
440

Bạn đang tìm kiếm CHAR_LENGTH()để có được số lượng ký tự trong một chuỗi.

Đối với bộ ký tự nhiều byte LENGTH()sẽ cung cấp cho bạn số byte mà chuỗi chiếm giữ, trong khi CHAR_LENGTH()sẽ trả về số lượng ký tự.

440 hữu ích 4 bình luận chia sẻ
72
select * from table order by length(column);

Tài liệu về hàm length (), cũng như tất cả các hàm chuỗi khác, có sẵn ở đây .

72 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
27

Có một cái nhìn tại tài liệu MySQL cho các chức năng chuỗi, chúng ta cũng có thể sử dụng CHAR_LENGTH()CHARACTER_LENGTH()là tốt.

27 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3

Hàm mà tôi sử dụng để tìm độ dài của chuỗi là length, được sử dụng như sau:

SELECT * FROM table ORDER BY length(column);
3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
1

chọn * từ tablename trong đó 1 có độ dài ( tên trường ) = fieldlength

Ví dụ nếu bạn muốn chọn từ khách hàng các mục có tên ngắn hơn 2 ký tự.

chọn * từ khách hàng trong đó 1 có độ dài (tên) <2

1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ mysql select string-length , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading