Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

DELIMITER /// CREATE TRIGGER check_role BEFORE INSERT ON user FOR EACH ROW BEGIN IF NEW.role = 'MANAGER' THEN SET NEW.proskill = NULL, END IF; IF NEW.role = 'EMPLOYEE' THEN SET NEW.expinyear = NULL, END IF; IF NEW.role = 'ADMIN' THEN SET NEW.expinyear = NULL AND NEW.proskill = NULL, END IF; END$$ DELIMITER ;

0 hữu ích 0 bình luận 962 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ trigger , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading