ngôn ngữ lập trình python


0
0
Nguyễn Binh
6 tháng trước

 chào mọi người em muốn hỏi em muốn tạo ra 1 hàm

def count(element,seq):

 mà em muốn đếm số element có trong seq 

vd như 
In [ ]: count(2, list(range(5))) Out[ ]: 1 thì phải làm thế nào ạ e cảm ơn

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 1
Không hữu ích
rất đơn giản mà : "count = 0
for x in seq:
    if x = element:
        count+= 1"
Hữu ích 0 · Không hữu ích · Trả lời 0

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung