ngôn ngữ lập trình python


0
0
Nguyễn Binh
18 ngày trước

 chào mọi người em muốn hỏi em muốn tạo ra 1 hàm

def count(element,seq):

 mà em muốn đếm số element có trong seq 

vd như 
In [ ]: count(2, list(range(5))) Out[ ]: 1 thì phải làm thế nào ạ e cảm ơn

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung