Nguyên lý kế toán TDTU


0
0
Ngô Thị Minh Hậu
2 tháng trước

 Mọi người ai có đáp án bài này cho e xin ạ

Bài 20: Tại một doanh nghiệp có các tài liệu sau: (ĐVT: 1.000đ) Số dư đầu tháng của tài khoản 154 là 300.000 Tình hình phát sinh trong tháng: 1. Vật liệu xuất kho trị giá 4.100.000 sử dụng cho:

- Trực tiếp sản xuất sản phẩm 3.500.000

- Phục vụ ở phân xưởng 300.000 - Bộ phận bán hàng 120.000

- Bộ phận quản lý doanh nghiệp 180.000 2. Tiền lương phải thanh toán cho công nhân là 1.200.000, trong đó:

- Công nhân sản xuất sản phẩm 500.000

- Nhân viên phân xưởng 120.000 - Nhân viên bán hàng 200.000

- Nhân viên quản lý doanh nghiệp 300.000

3. Tính BHXH, BHYT, KPCĐ và BHTN theo quy định

4. Khấu hao tài sản cố định là 600.000 phân bổ cho:

- Phân xưởng sản xuất 300.000

- Bộ phận bán hàng 100.000

- Bộ phận quản lý doanh nghiệp 200.000

5. Trong tháng sản xuất hoàn thành 1.000 sản phẩm đã nhập kho thành phẩm, cho biết chi phí sản xuất dở dang cuối tháng là 233.000

6. Xuất kho 800 sản phẩm để bán cho khách hàng giá bán là 8.000đ/sp. Thuế GTGT 10% khách hàng thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.

Yêu cầu: 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên

2. Tính giá thành sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh

3. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản tính giá thành sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung