Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
18

♥Phân biệt chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn khi trình bày trên bảng cân đối kế toán dựa vào đâu. Và khi đi làm thì chúng ta nên tổ chức hệ thống tài khoản như thế nào để lên được 2 chỉ tiêu này trong bảng cân đối kế toán?♥

❓CÂU HỎI: Trong danh mục hệ thống tài khoản theo TT200 chỉ có tài khoản 242 “Chi phí trả trước”. Nhưng khi trình bày báo cáo tài chính theo TT200 thì được tách ra làm 2 dòng trên Bảng cân đối kế toán như sau:

- MS 151: Chi phí trả trước ngắn hạn

- MS 261: Chi phí trả trước dài hạn

VẬY LÀM SAO TÁCH RA ĐƯỢC 2 CHỈ TIÊU NÀY TRONG KHI ĐÓ HỆ THỐNG TÀI KHOẢN TT200 CHỈ CÓ 1 TÀI KHOẢN 242 :CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

TRẢ LỜI: Khi đi làm thì chúng ta mở tài khoản 242 thành 2421 chi phi trả trước ngắn hạn có thời gian phân bổ từ 12 tháng trở xuống. Tài khoản 2422 chi phi trả trước dài hạn có thời gian phân bổ trên 12 tháng . Vậy là bài toán lập bảng cân đối kế toán được giải quyết. Tài khoản 2421 sẽ lên mã số 151 TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN. Và tài khoản 2422 sẽ lên mã số 261 TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN.

👉Định nghĩa chi phí trả trước ngắn hạn: Có thời gian phân bổ không quá 12 tháng kể từ tháng phát sinh (Tức là tính từ thời điểm hạch toán, thời gian gốc)

👉Định nghĩa chi phí trả trước dài hạn: Có thời gian phân bổ trên 12 tháng kể từ tháng phát sinh (Tức là tính từ thời điểm hạch toán, thời gian gốc)

=> Do đó, cuối năm làm báo cáo tài chính, không phải phân loại lại giữa chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài nhạn theo thời gian còn lại nữa. Mà TT200 đã định nghĩa chi phí trả trước ngắn hạn hay dài dạn đã được phân loại ngay từ đầu phát sinh nghiệp vụ rồi (Tức là thời điểm hạch toán rồi)

18 hữu ích 0 bình luận 17k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hướng dẫn viên kĩ sư 13 khoản trích cơm trưa , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan