Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0


CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY dwh AS


PROCEDURE filldwh IS

today_date DATE := SYSDATE;

BEGIN

DELETE FROM dwdimartist;


INSERT INTO dwdimartist (artistkey, name) (SELECT artistid, name FROM artist);

UPDATE dwdimartist SET added = today_date;

END filldwh;

END dwh;0 hữu ích 0 bình luận 191 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ sql , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading