Phiền ai đó chuyển giúp em câu lệnh SQL này sang LINQ với ạ. Em cảm ơn.


0
0
Nguyễn Anh
1 năm trước

 SELECT BAID, [From], [To], SUM (TotalMessage) as 'TotalMess'," +
"SUM (NumMessMiss) as 'TotalMessMiss' 
FROM[dbo].[tblTyLeTruotTinNhan] 
GROUP BY BAID, [From], [To]

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung