quy định sử dụng khấu hao TSCĐ đã được trich vào chi phí sản xuất


0
0
Đỗ Thị Mai Hoa
1 năm trước

 Tôi ở công ty cấp nước, hệ thông cung cấp nước được trich khấu hao vào chi phí sản xuất, nhưng ban giám đốc khi họp cán bộ công nhân viên lại thông báo: tiền đầu tư chủ yếu là đi vay, tiền đầu tư của công ty không có mấy, hệ thống cung cấp nước nhiếu tuyến đã khấu khao hết đồng thời bị hỏng nhưng công ty bảo không có tiền để thay thê. Tôi không hiểu Nhà nước quản lý phàn giá trị đã khấu hao ntn? cơ quan tôi có quyền sử dụng tiền khấu hao TSCĐ ntn?

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 1
Không hữu ích
dsd
Hữu ích 0 · Không hữu ích · Trả lời 0

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung