Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Bài 23 (TH-CSLT-06): Viết chương trình thực hiện:

a) Nhập ma trận vuông n hàng, n cột các số nguyên (n<=50),

b) Hiện ma trận đó ra màn hình

c) Tính tích hàng k, hàng k nhập từ bàn phím

d) Tìm hàng có tổng các phần tử nhỏ nhất

e) Cho biết có bao nhiêu phần tử âm

f) Sắp xếp các phần tử ma trận giảm dần theo từng cột và hiện ra màn hình ma trận mới

>> Tham khảo: https://ttnguyen.net/sap-xep-ma-tran-giam-dan-theo-cot/

0 hữu ích 0 bình luận 1.2k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ fithou , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading