Scripts query truy vấn ISODate


0
0
Lee Mark
9 tháng trước

 Em có một câu query với nội dung là tìm các hoạt động "Create" trong ngày nên em query như sau.

Trong ngày ở đây em định nghĩa là vào lúc 00:00:00 ngày 08-10-2019 tới khi thực hiện câu lệnh

db.getCollection('events-users').find({eventName:"userCreated", commitStamp:{"$gte":ISODate("2019-10-08T00:00:00Z")}})

Query câu lệnh này thành công vào nó show các document được tạo ra từ trong ngày ( tính đến thời điểm query)

Nhưng nếu ví dụ hôm nay là ngày 09-10-2019 thì điều kiện query đã thay đổi và em phải thay đổi ISODate. Em muốn hỏi nếu em dùng một biến

var mydate=new Date();

var a=mydate.toISOString()

db.getCollection('events-users').find({eventName:"userCreated", commitStamp:a}) 

Code này work nhưng không trả về kết quả muốn hàm a trả về có giá trị Time giờ muốn tách Time chỉ lấy format YYYY-MM-DD thì mình làm sao ạ ?

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung