Sử dụng công cụ Fill&Sign của PDF trong c#


0
0
Trịnh Hoàng
1 năm trước

Trong PDF có tool Fill&Sign. Mình muốn sử dụng tool này trong winform. Tức là mình bắt cái sự kiện Fill&Sign này khi mình load file PDF lên.

Cụ thể là mình muốn truyền 1 chữ ký vào file PDF đã có sẵn, mình dùng tool Fill&Sign này để di chuyển cái chữ ký (đoạn text) mình truyền vào đến nơi mình muốn.

Mọi người có thể cho mình biết nên dùng thư viện nào để làm việc này ko ạ? Hoặc mọi người có ý tưởng nào khác để truyền 1 text vào file PDF mà có thể di chuyển đoạn text đó đến nơi mình muốn thì chỉ giúp mình với.

Cảm ơn

C#
Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung