Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
250

Có thể sử dụng các lớp giả CSS trên các mục danh sách không?

Tôi mong muốn những điều sau đây sẽ tạo ra một danh sách các màu xen kẽ, nhưng thay vào đó tôi nhận được một danh sách các mục màu xanh:

<html>
  <head>
    <style>
      li { color: blue }
      li:odd { color:green }
      li:even { color:red }
    </style>
  </head>
  <body>
    <ul>
      <li>ho</li>
      <li>ho</li>
      <li>ho</li>
      <li>ho</li>
      <li>ho</li>
    </ul>
  </body>
</html>
250 hữu ích 2 bình luận 390k xem chia sẻ
571

Bản trình diễn: http://jsfiddle.net/thundreddot/K3TuN/1323/

li {
  color: black;
}
li:nth-child(odd) {
  color: #777;
}
li:nth-child(even) {
  color: blue;
}
<ul>
  <li>ho</li>
  <li>ho</li>
  <li>ho</li>
  <li>ho</li>
  <li>ho</li>
</ul>

Tài liệu:

571 hữu ích 5 bình luận chia sẻ
42

Vấn đề với CSS của bạn nằm ở cú pháp của các lớp giả.

Các lớp giả chẵn và lẻ nên là:

li:nth-child(even) {
  color:green;
}

li:nth-child(odd) {
  color:red;
}

Bản trình diễn: http://jsfiddle.net/q76qS/5/

42 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
18

Dùng cái này:

li { color:blue; }
li:nth-child(odd) { color:green; }
li:nth-child(even) { color:red; }

Xem tại đây để biết thông tin về hỗ trợ trình duyệt: http://kimblim.dk/css-tests/selector/

18 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3

li:nth-child(1n) { color:green; }
li:nth-child(2n) { color:red; }
<ul>
 <li>list element 1</li>
 <li>list element 2</li>
 <li>list element 3</li>
 <li>list element 4</li>
</ul>

Xem hỗ trợ trình duyệt tại đây: CSS3: nth-child () Selector

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
0

nhưng nó không hoạt động trong IE. khuyên dùng: nth-child (2n + 1): nth-child (2n + 2)

li {
  color: black;
}
li:nth-child(odd) {
  color: #777;
}
li:nth-child(even) {
  color: blue;
}
<ul>
  <li>ho</li>
  <li>ho</li>
  <li>ho</li>
  <li>ho</li>
  <li>ho</li>
</ul>

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
0

css lẻ và thậm chí không hỗ trợ cho IE. khuyên bạn nên sử dụng giải pháp dưới đây.

Giải pháp tốt nhất:

li:nth-child(2n+1) { color:green; } // for odd
li:nth-child(2n+2) { color:red; } // for even

li:nth-child(1n) { color:green; }
li:nth-child(2n) { color:red; }
<ul>
 <li>list element 1</li>
 <li>list element 2</li>
 <li>list element 3</li>
 <li>list element 4</li>
</ul>
0 hữu ích 1 bình luận chia sẻ
1

Dưới đây là ví dụ về màu css chẵn và lẻ áp dụng

<html>
<head>
<style> 
p:nth-child(even) {
  background: red;
}
p:nth-child(odd) {
  background: green;
}
</style>
</head>
<body>

<p>The first Odd.</p>
<p>The second Even.</p>
<p>The third Odd.</p>
<p>The fourth Even.</p>


</body>
</html>
1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
2
 <ul class="names" id="names_list">
     <a href="javascript:void(0);"><span class="badge">1</span><li class="part1" id="1">Ashwin Nair</li></a>
      <a href="javascript:void(0);"><span class="badge">2</span><li class="part2" id="2">Anil Reddy</li></a>
      <a href="javascript:void(0);"><span class="badge">0</span><li class="part1" id="3">Chirag</li></a>
      <a href="javascript:void(0);"><span class="badge">0</span><li class="part2" id="4">Ashwin</li></a>
      <a href="javascript:void(0);"><span class="badge">0</span><li class="part1" id="15">Ashwin</li></a>
      <a href="javascript:void(0);"><span class="badge">0</span><li class="part2" id="16">Ashwin</li></a>
      <a href="javascript:void(0);"><span class="badge">5</span><li class="part1" id="17">Ashwin</li></a>
      <a href="javascript:void(0);"><span class="badge">6</span><li class="part2" id="18">Ashwin</li></a>
      <a href="javascript:void(0);"><span class="badge">1</span><li class="part1" id="19">Ashwin</li></a>
      <a href="javascript:void(0);"><span class="badge">2</span><li class="part2" id="188">Anil Reddy</li></a>
      <a href="javascript:void(0);"><span class="badge">0</span><li class="part1" id="111">Bhavesh</li></a>
      <a href="javascript:void(0);"><span class="badge">0</span><li class="part2" id="122">Ashwin</li></a>
      <a href="javascript:void(0);"><span class="badge">0</span><li class="part1" id="133">Ashwin</li></a>
      <a href="javascript:void(0);"><span class="badge">0</span><li class="part2" id="144">Ashwin</li></a>
      <a href="javascript:void(0);"><span class="badge">5</span><li class="part1" id="199">Ashwin</li></a>
      <a href="javascript:void(0);"><span class="badge">6</span><li class="part2" id="156">Ashwin</li></a>
      <a href="javascript:void(0);"><span class="badge">1</span><li class="part1" id="174">Ashwin</li></a>

     </ul>  
$(document).ready(function(){
   var a=0;
   var ac;
   var ac2;
    $(".names li").click(function(){
      var b=0;
      if(a==0)
      {
       var accc="#"+ac2;
   if(ac=='part2')
   {
  $(accc).css({

  "background": "#322f28",
  "color":"#fff",
  });
   }
   if(ac=='part1')
   {

   $(accc).css({

   "background": "#3e3b34",
   "color":"#fff",
  });
   }

       $(this).css({
        "background":"#d3b730",
        "color":"#000",
      });
       ac=$(this).attr('class');
       ac2=$(this).attr('id');
  a=1;
      }
      else{

  var accc="#"+ac2;
  //alert(accc);
   if(ac=='part2')
   {
  $(accc).css({

  "background": "#322f28",
  "color":"#fff",
  });
   }
   if(ac=='part1')
   {

   $(accc).css({

   "background": "#3e3b34",
   "color":"#fff",
  });
   }

   a=0;
  ac=$(this).attr('class');
  ac2=$(this).attr('id');
  $(this).css({
        "background":"#d3b730",
        "color":"#000",
      });

      }

    });
2 hữu ích 1 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ html css css-selectors , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading