Tập hợp chi phí xây dựng nhà xưởng vào tài khoản 241 ?


2
1
Nguyễn Trâm Oanh
4 năm trước

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng mới nhà xưởng, mình tập hợp chi phí vào Tài khoản 241 rồi sau đó chuyển vào Tài khoản 211 với nguyên giá là tất cả các chi phí NVL, nhân công (không có hóa đơn), ... làm như vậy đúng không?

Hữu ích 2 Yêu thích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


2
Nguyễn Nhật Hoàng
4 năm trước

Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính quy định:

"c) Tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất:Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng là giá trị quyết toán công trình khi đưa vào sử dụng.

Trường hợp TSCĐ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành.

Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự sản xuất là giá thành thực tế của TSCĐ hữu hình cộng (+) các chi phí lắp đặt chạy thử, các chi phí khác trực tiếp liên quan tính đến thời điểm đưa TSCĐ hữu hình vào trạng thái sẵn sàng sử dụng (trừ các khoản lãi nội bộ, giá trị sản phẩm thu hồi được trong quá trình chạy thử, sản xuất thử, các chi phí không hợp lý như vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí khác vượt quá định mức quy định trong xây dựng hoặc sản xuất)."

Vậy theo quy định trên, khi công ty tự xây dựng nhà xưởng sẽ tập hợp chi phí được trừ liên quan trực tiếp đến sự hình thành TSCĐ vào TK 241, sau khi hoàn thành công trình thì kết chuyển sang TK 211.  

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung