Thay đổi text của button


5
5
Lê Vũ
3 năm trước

em viết code như thế này để thay đổi text của button nhưng khi e ran app thì text trong button nó vẫn hok thay đổi. e hok biết sai chổ nào nữa. hic hic.

ps: e mới mày mò android nên còn ngu lắm. mọi người thông cảm.
btnTL1=(Button)findViewById(R.id.btnDA1);

btnTL1.setText("text thay dôi");
 

Hữu ích 5 Yêu thích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

3 Trả lời


4
Thanh Thinh
3 năm trước

Hi em. Theo anh hiểu thì em muốn nhập text và thay đổi giá trị text trong button.

Em đăng kí sự kiện addTextChangedListener cho edit text nhé. Ở hàm 
onTextChanged thì btnTL1.setText("text thay dôi");

EditText searchTo = (EditText)findViewById(R.id.medittext);
  searchTo.addTextChangedListener(new TextWatcher() {

    @Override
    public void afterTextChanged(Editable s) {
      // TODO Auto-generated method stub

    }

    @Override
    public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, int after) {
      // TODO Auto-generated method stub

    }

    @Override
    public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, int count) {

      doSomething();

    } 

  });
Hữu ích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2
Phan Thanh Giang
3 năm trước

Bạn upcode xml với java mọi người mới xem hỗ trợ được

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

0
Hà Quangg
3 năm trước

Bạn có thể thay text của nút Button trong giao diện layout activity_main.xml mà

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung