Thêm dòng vào DatagridView đã có dữ liệu


0
0
pham dinh nha
5 tháng trước

img

 Mình bị vấn đề sau cần giúp đỡ: mình có  1 DataGridView1 trên Form1, nó lấy dữ liệu từ Form2 qua DataTable thông qua Delegate, khi cilck nút "Lưu "và Close Form2 đi, nếu muốn nhập tiếp thì gọi Form2 ra bằng cilck nút "Thêm" nhưng dữ liệu lần nhập sau nó bị thay thế (đè) lên lần nhập trước, trong khi mình muốn nó nhập bổ sung (cộng thêm) vào DataGridView1. Code mình đã làm như sau:

Form 1

namespace Nhap2
{
    public partial class Form1 : Form
    {           
        public Form1()
            {
            InitializeComponent();                
        }
       
      
        private void btnThem_Click_1(object sender, EventArgs e)
        {
            Form2 f2 = new Form2();        
                f2.truyendata1 = new Form2.truyenchocha1(loaddatatable);
                f2.ShowDialog();           
        }
    
        private void loaddatatable(DataTable Text)
        {
            
            dataGridView1.DataSource = Text;
        }

Trên Form2

amespace Nhap2
{
    public partial class Form2 : Form
    {
        DataTable dssp;
         
       public delegate void truyenchocha1(DataTable Text);
       public truyenchocha1 truyendata1;

      public Form2()
        {
            InitializeComponent();
        }

        public static int height { get; set; }

        private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
           {
              btnLuuMoi.Enabled=false;
              dssp = Taobang();                   
        }

        public DataTable Taobang()
        {          
            DataTable bangsp = new DataTable();
            bangsp.Columns.Add("KieuLoai");
            bangsp.Columns.Add("SoLuong");
            bangsp.Columns.Add("DonViTinh");
            bangsp.Columns.Add("NgayNhapKho");
            
         return bangsp;
        }         
       private void btnLuuMoi_Click(object sender, EventArgs e)
           { 
              dssp.Rows.Add(txtKieuLoai.Text, txtSoLuong.Text, lstDonViTinh.Text, dttimeNhapKHo.Text);
            truyendata1(dssp);
              }
                 
      }
}

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung