Thời gian trích khấu hao cho ôtô mua mới 7 chỗ ?


5
3
Nguyễn Thục Uyên
4 năm trước

Xin hỏi thời gian trích khấu hao cho ôtô mua mới 7 chỗ?

Hữu ích 5 Yêu thích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


6
Nguyễn Kim Yên
4 năm trước
Căn cứ vào phụ lục 1 thông tư 45/2013/TT-BTC về khung thời gian tính khấu hao cho tài sản cố định, phương tiện vận tải có khung trích khấu hao từ 6 đến 10 năm
Hữu ích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung