6

Chào cả nhà:

Tớ không rõ về khái niệm cũng như cách hạch toán 2 TK 8211-CP thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành & Tk 8212- CP thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Cả nhà chỉ giáo giúp mình với

Thanks

|
1

Ðề: Tìm hiểu CP thuế TNDN hiện hành và hoãn lại

Chào bạn!

1.Tài khoản 8211- Chi phí thuế TNDN hiện hành: TK này dùng để phản ánh chi phí thuế TNDN hiện hành của doanh nghiệp.

- Hàng quý, kế toán căn cứ vào tờ khai thuế TNDN để ghi nhận số thuế TNDN hiện hành tạm phải nộp vào chi phí thuế TNDN hiện hành.

- Cuối năm tài chính, căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế, nếu số thuế TNDN hiện hành tạm phải nộp trong năm nhỏ hơn số phải nộp của năm đó, kế toán ghi nhận số thuế TNDN phải nộp thêm vào chi phí thuế TNDN hiện hành. Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số phải nộp của năm đó, kế toán phải ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành là số chênh lệch giữa số thuế TNDN tạm phải nộp trong năm lớn hơn số phải nộp.

- Kết thúc năm, kế toán kết chuyển giữa chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh trong năm vào TK 911-"Xác định kết quả kinh doanh" để xác định kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm.

Tài khoản 8212 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại: TK này dùng để phản ánh chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh trong năm của doanh nghiệp.

-Cuối năm tài chính, kế toán phải xác định số thuế thu nhập hoãn lại phải trả để ghi nhận vào chi phí thuế TNDN hoãn lại. Đồng thời phải xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại để ghi nhận vào thu nhập thuế TNDN (ghi giảm chi phí thuế TNDN hoãn lại)

- Kế toán không được phản ánh vào tài khoản này tài sản thuế thu nhập hoãn lại hoặc thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các giao dịch được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.

- Cuối năm tài chính, kế toán kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có TK 8212 "Chi phí thuế TNDN hoãn lại" vào TK 911 "Xác định kết quả kinh doanh".

Chúc bạn thành công!

|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.