121

Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây:

Tôi muốn một chương trình Java tính toán ngày giữa hai ngày.

 1. Nhập ngày đầu tiên (ký hiệu tiếng Đức; với khoảng trắng: "dd mm yyyy")
 2. Nhập ngày thứ hai.
 3. Chương trình sẽ tính toán số ngày giữa hai ngày.

Làm thế nào tôi có thể bao gồm năm nhuận và mùa hè?

Ma cua toi:

import java.util.Calendar;
import java.util.Date;
import java.util.Scanner;

public class NewDateDifference {

  public static void main(String[] args) {

    System.out.print("Insert first date: ");
    Scanner s = new Scanner(System.in);
    String[] eingabe1 = new String[3];

    while (s.hasNext()) {
      int i = 0;
      insert1[i] = s.next();
      if (!s.hasNext()) {
        s.close();
        break;
      }
      i++;
    }

    System.out.print("Insert second date: ");
    Scanner t = new Scanner(System.in);
    String[] insert2 = new String[3];

    while (t.hasNext()) {
      int i = 0;
      insert2[i] = t.next();
      if (!t.hasNext()) {
        t.close();
        break;
      }
      i++;
    }

    Calendar cal = Calendar.getInstance();

    cal.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, Integer.parseInt(insert1[0]));
    cal.set(Calendar.MONTH, Integer.parseInt(insert1[1]));
    cal.set(Calendar.YEAR, Integer.parseInt(insert1[2]));
    Date firstDate = cal.getTime();

    cal.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, Integer.parseInt(insert2[0]));
    cal.set(Calendar.MONTH, Integer.parseInt(insert2[1]));
    cal.set(Calendar.YEAR, Integer.parseInt(insert2[2]));
    Date secondDate = cal.getTime();


    long diff = secondDate.getTime() - firstDate.getTime();

    System.out.println ("Days: " + diff / 1000 / 60 / 60 / 24);
  }
}
|
194

Bạn đang thực hiện một số chuyển đổi với Chuỗi không cần thiết. Có một SimpleDateFormatlớp học cho nó - hãy thử điều này:

SimpleDateFormat myFormat = new SimpleDateFormat("dd MM yyyy");
String inputString1 = "23 01 1997";
String inputString2 = "27 04 1997";

try {
  Date date1 = myFormat.parse(inputString1);
  Date date2 = myFormat.parse(inputString2);
  long diff = date2.getTime() - date1.getTime();
  System.out.println ("Days: " + TimeUnit.DAYS.convert(diff, TimeUnit.MILLISECONDS));
} catch (ParseException e) {
  e.printStackTrace();
}

EDIT: Vì đã có một số cuộc thảo luận liên quan đến tính chính xác của mã này: nó thực sự quan tâm đến những năm nhuận. Tuy nhiên, TimeUnit.DAYS.converthàm mất độ chính xác vì mili giây được chuyển đổi thành ngày (xem tài liệu được liên kết để biết thêm thông tin). Nếu đây là một vấn đề, diffcũng có thể được chuyển đổi bằng tay:

float days = (diff / (1000*60*60*24));

Lưu ý rằng đây là một floatgiá trị, không nhất thiết phải là một int.

|
 • 1

  Đây là một triển khai xấu mà tài khoản không có năm nhuận đúng.

  – Dương Thanh Vân 00:20:18 27/05/2015
 • 1

  TimeUnit.DAYS.convert (diff, TimeUnit.MILLISECONDS)); <3

  – Trịnh Xuân Sơn 01:07:20 03/01/2016
 • 1

  @GroovyEd Từ những gì tôi đã kiểm tra, có vẻ như mã này không có vấn đề gì với năm nhuận. Vui lòng lưu ý rằng TimeUnit.Days.convert () sẽ bỏ qua các đơn vị còn lại, ví dụ: chuyển đổi 999 mili giây thành giây kết quả bằng 0. Điều này có nghĩa là nếu bạn sử dụng Date () mới làm một trong những đối tượng Date mà bạn có thể nhận được ít hơn một ngày

  – Út Yên 11:38:58 03/06/2016
 • 1

  Nó hoạt động cho năm nhuận quá. kiểm tra String inputString1 = "28 2 2016"; String inputString2 = "1 3 2016";ans này : 2

  – Tạ Thúy Quỳnh 08:51:12 29/11/2016
 • 1

  Tôi tin rằng điều này hoạt động chính xác trong những năm nhuận, nhưng nó làm rối tung thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Nếu địa phương của bạn có thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày, thì mỗi năm, có một ngày có 23 giờ và một ngày có 25 giờ. Giải pháp này giả định không chính xác rằng mỗi ngày có 24 giờ. Do đó, nó đưa ra câu trả lời sai cho bất kỳ khoảng thời gian nào bắt đầu trong tiết kiệm không phải ban ngày và kết thúc trong tiết kiệm ánh sáng ban ngày. KHÔNG SỬ DỤNG GIẢI PHÁP NÀY - có nhiều cách tốt hơn.

  – Hoàng Chánh Quốc 10:30:14 24/08/2017
85

Cách đơn giản nhất:

public static long getDifferenceDays(Date d1, Date d2) {
  long diff = d2.getTime() - d1.getTime();
  return TimeUnit.DAYS.convert(diff, TimeUnit.MILLISECONDS);
}
|
62

Trong Java 8, bạn có thể thực hiện điều này bằng cách sử dụng LocalDateDateTimeFormatter. Từ Javadoc của LocalDate:

LocalDate là một đối tượng ngày giờ bất biến đại diện cho một ngày, thường được xem là ngày tháng năm.

Và mô hình có thể được xây dựng bằng cách sử dụng DateTimeFormatter. Đây là Javadoc và các ký tự mẫu có liên quan mà tôi đã sử dụng:

Biểu tượng - Ý nghĩa - Trình bày - Ví dụ

y - năm của thời đại - năm - 2004; 04

M / L - tháng của năm - số / văn bản - 7; 07; Tháng 7; Tháng 7; J

d - ngày tháng - số - 10

Dưới đây là ví dụ:

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.time.LocalDate;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.time.temporal.ChronoUnit;

public class Java8DateExample {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    final DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("dd MM yyyy");
    final BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    final String firstInput = reader.readLine();
    final String secondInput = reader.readLine();
    final LocalDate firstDate = LocalDate.parse(firstInput, formatter);
    final LocalDate secondDate = LocalDate.parse(secondInput, formatter);
    final long days = ChronoUnit.DAYS.between(firstDate, secondDate);
    System.out.println("Days between: " + days);
  }
}

Ví dụ đầu vào / đầu ra với lần gần đây nhất:

23 01 1997
27 04 1997
Days between: 94

Với lần đầu tiên gần đây hơn:

27 04 1997
23 01 1997
Days between: -94

Chà, bạn có thể làm nó như một phương pháp theo cách đơn giản hơn:

public static long betweenDates(Date firstDate, Date secondDate) throws IOException
{
  return ChronoUnit.DAYS.between(firstDate.toInstant(), secondDate.toInstant());
}
|
 • 1

  Ví dụ tuyệt vời. Điều này tự động chiếm năm nhuận. Nếu bạn kiểm tra năm 1991 và 1992 (năm nhuận), nó sẽ tính toán chính xác. Hoàn hảo!

  – Phan Yên My 07:08:07 29/03/2016
 • 1

  Sử dụng tuyệt vời của thư viện tiêu chuẩn.

  – Duy Hoàng 22:37:12 16/03/2017
 • 1

  Đây phải là câu trả lời được chấp nhận hiện tại. Sử dụng thư viện tiêu chuẩn và tài khoản cho năm nhuận và tiết kiệm ánh sáng ban ngày sẽ không là vấn đề.

  – Trần Hoa Thiên 12:26:15 29/08/2017
 • 1

  Đây là câu trả lời hiện tại / hiện đại (những câu hỏi khác đã lỗi thời). Nó cũng chiếm thời gian mùa hè (DST). Để sử dụng trên Java 6 hoặc 7, hãy lấy ThreeTen Backport . Trên Android ThreeTenABP không mới .

  – Trịnh Tú Quỳnh 16:18:25 29/04/2018
56

Hầu hết / tất cả các câu trả lời gây ra vấn đề cho chúng tôi khi thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày xuất hiện. Đây là giải pháp làm việc của chúng tôi cho tất cả các ngày, mà không cần sử dụng JodaTime. Nó sử dụng các đối tượng lịch:

public static int daysBetween(Calendar day1, Calendar day2){
  Calendar dayOne = (Calendar) day1.clone(),
      dayTwo = (Calendar) day2.clone();

  if (dayOne.get(Calendar.YEAR) == dayTwo.get(Calendar.YEAR)) {
    return Math.abs(dayOne.get(Calendar.DAY_OF_YEAR) - dayTwo.get(Calendar.DAY_OF_YEAR));
  } else {
    if (dayTwo.get(Calendar.YEAR) > dayOne.get(Calendar.YEAR)) {
      //swap them
      Calendar temp = dayOne;
      dayOne = dayTwo;
      dayTwo = temp;
    }
    int extraDays = 0;

    int dayOneOriginalYearDays = dayOne.get(Calendar.DAY_OF_YEAR);

    while (dayOne.get(Calendar.YEAR) > dayTwo.get(Calendar.YEAR)) {
      dayOne.add(Calendar.YEAR, -1);
      // getActualMaximum() important for leap years
      extraDays += dayOne.getActualMaximum(Calendar.DAY_OF_YEAR);
    }

    return extraDays - dayTwo.get(Calendar.DAY_OF_YEAR) + dayOneOriginalYearDays ;
  }
}
|
 • 1

  xử lý các công tắc tiết kiệm thời gian ban ngày độc đáo

  – Bùi Phương Tâm 19:43:04 22/06/2015
 • 1

  Tuy nhiên, +1 cho câu trả lời muốn thêm rằng chúng tôi cần các Calendar dayOne = (Calendar) day1.clone(), dayTwo = (Calendar) day2.clone();dòng vì chúng đảm bảo rằng các giá trị lịch ban đầu không bị ghi đè. Tôi đã xóa những dòng này vì nghĩ chúng dư thừa và lãng phí một giờ vì thực tế là các giá trị của đối tượng ban đầu của tôi đã bị ghi đè từ bên trong hàm này.

  – Lý Khả Minh 12:49:45 17/08/2015
 • 1

  không hoạt động trong 30/11/2015 01/12/2015 ngày

  – Phạm Thiên Thảo 08:47:08 29/11/2016
 • 1

  Đừng quên rằng giá trị Tháng là 0 dựa trên Lớp Lịch. calendar.set (2015, 11, 30, 0, 00, 00); thực sự có nghĩa là 30/12/2015

  – HoaRơi Cửa Phật 14:30:56 05/01/2017
12

Cách tốt nhất và nó chuyển đổi thành Chuỗi dưới dạng phần thưởng;)

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);
  try {
    //Dates to compare
    String CurrentDate= "09/24/2015";
    String FinalDate= "09/26/2015";

    Date date1;
    Date date2;

    SimpleDateFormat dates = new SimpleDateFormat("MM/dd/yyyy");

    //Setting dates
    date1 = dates.parse(CurrentDate);
    date2 = dates.parse(FinalDate);

    //Comparing dates
    long difference = Math.abs(date1.getTime() - date2.getTime());
    long differenceDates = difference / (24 * 60 * 60 * 1000);

    //Convert long to String
    String dayDifference = Long.toString(differenceDates);

    Log.e("HERE","HERE: " + dayDifference);
  }
  catch (Exception exception) {
    Log.e("DIDN'T WORK", "exception " + exception);
  }
}
|
9

Thư viện ngày Java nổi tiếng là bị phá vỡ. Tôi sẽ khuyên bạn nên sử dụng Joda Time . Nó sẽ chăm sóc năm nhuận, múi giờ và như vậy cho bạn.

Ví dụ làm việc tối thiểu:

import java.util.Scanner;
import org.joda.time.DateTime;
import org.joda.time.Days;
import org.joda.time.LocalDate;
import org.joda.time.format.DateTimeFormat;
import org.joda.time.format.DateTimeFormatter;

public class DateTestCase {

  public static void main(String[] args) {

    System.out.print("Insert first date: ");
    Scanner s = new Scanner(System.in);
    String firstdate = s.nextLine();
    System.out.print("Insert second date: ");
    String seconddate = s.nextLine();

    // Formatter
    DateTimeFormatter dateStringFormat = DateTimeFormat
        .forPattern("dd MM yyyy");
    DateTime firstTime = dateStringFormat.parseDateTime(firstdate);
    DateTime secondTime = dateStringFormat.parseDateTime(seconddate);
    int days = Days.daysBetween(new LocalDate(firstTime),
                  new LocalDate(secondTime)).getDays();
    System.out.println("Days between the two dates " + days);
  }
}
|
 • 1

  Câu trả lời này có thể được cải thiện theo một số cách. (a) Chỉ định múi giờ thay vì dựa vào mặc định của JVM. Vì vậy, khi tạo DateTimeFormatter, hãy thêm một cuộc gọi đến withZone( DateTimeZone.forID( "Europe/Berlin" ) ). (b) Tại sao sử dụng LocalDatetrong daysBetweencuộc gọi? Chỉ cần vượt qua các đối tượng DateTime (FirstTime, secondTime). Đối với ngày đầy đủ, gọi withTimeAtStartOfDays. (c) Tôi sẽ sử dụng tên biến firstDateTimethay vì đó firstTimeđể tránh sự mơ hồ giữa các đối tượng ngày, thời gian và ngày giờ. (d) Thêm một số tính năng bắt thử để xử lý dữ liệu xấu không phù hợp với định dạng dự kiến ​​của chúng tôi.

  – Tạ Ngân Anh 06:08:45 14/03/2014
8

Sử dụng:

public int getDifferenceDays(Date d1, Date d2) {
  int daysdiff = 0;
  long diff = d2.getTime() - d1.getTime();
  long diffDays = diff / (24 * 60 * 60 * 1000) + 1;
  daysdiff = (int) diffDays;
  return daysdiff;
}
|
 • 1

  Liệu tài khoản này cho năm nhuận và tiết kiệm ánh sáng ban ngày?

  – Tạ Hoàng Mai 20:58:39 12/04/2017
 • 1

  @MaxAlexanderHanna nó chiếm năm nhuận một cách chính xác, nhưng không tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Nó chỉ đưa ra câu trả lời chính xác bất cứ khi nào một khoảng thời gian bắt đầu trong thời gian tiết kiệm không phải ban ngày nhưng kết thúc trong tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Trong tất cả các trường hợp khác, nó tắt bởi một.

  – Hồ Việt Khôi 10:35:08 24/08/2017
 • 1

  @saidesh_kilaru "+ 1" là gì? Tôi nghĩ bạn nên loại bỏ nó.

  – Lý Văn Tuyển 15:55:29 03/05/2018
 • 1

  Tôi đã gặp sự cố khi truyền vào INT dẫn đến 4 và chuyển sang float kết quả là 4.9, vì vậy đó không thực sự là điều tôi muốn; Có lẽ không đủ rõ ràng mô tả các trường hợp cho date1 lúc 23:59 và date2 lúc 00:01 và kết quả mong đợi sẽ là gì.

  – Tạ Nhật Tâm 12:15:13 28/11/2018
5
String dateStart = "01/14/2015 08:29:58";
String dateStop = "01/15/2015 11:31:48";

//HH converts hour in 24 hours format (0-23), day calculation
SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("MM/dd/yyyy HH:mm:ss");

Date d1 = null;
Date d2 = null;

d1 = format.parse(dateStart);
d2 = format.parse(dateStop);

//in milliseconds
long diff = d2.getTime() - d1.getTime();

long diffSeconds = diff / 1000 % 60;
long diffMinutes = diff / (60 * 1000) % 60;
long diffHours = diff / (60 * 60 * 1000) % 24;
long diffDays = diff / (24 * 60 * 60 * 1000);

System.out.print(diffDays + " days, ");
System.out.print(diffHours + " hours, ");
System.out.print(diffMinutes + " minutes, ");
System.out.print(diffSeconds + " seconds.");
|
1

Khi tôi chạy chương trình của bạn, nó thậm chí không đưa tôi đến điểm mà tôi có thể nhập ngày thứ hai.

Điều này là đơn giản và ít bị lỗi hơn.

import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class Test001 {

  public static void main(String[] args) throws Exception {

    BufferedReader br = null;

    br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("dd MM yyyy");

    System.out.println("Insert first date : ");
    Date dt1 = sdf.parse(br.readLine().trim());

    System.out.println("Insert second date : ");
    Date dt2 = sdf.parse(br.readLine().trim());

    long diff = dt2.getTime() - dt1.getTime();

    System.out.println("Days: " + diff / 1000L / 60L / 60L / 24L);

    if (br != null) {
      br.close();
    }
  }
}
|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.