Trích BHTN trừ vào lương của người lao động định khoản như thế nào ?


4
4
Trần Hùng Dũng
4 năm trước

Các bạn cho tôi hỏi trích BHTN trừ vào lương của người lao động định khoản như thế nào?  

Xin cảm ơn nhé. 

Hữu ích 4 Yêu thích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


2
Nguyễn Gia Bảo
4 năm trước

Bạn định khoản như sau:

1. Khi trích BHTN trừ vào lương của công nhân viên bạn hạch toán:   

Nợ TK 334       

Có TK 3389

2. Khi nộp bảo hiểm thất nghiệp bạn hạch toán:   

Nợ TK 3389       

Có TK 111,112    

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung