Trích khấu hao nhà kho, kho lạnh thì đưa vào chi phí nào ?


3
3
Nguyễn Cao Sơn
4 năm trước

Nếu trích khấu hao nhà kho, kho lạnh thì mình nên đưa vào chi phí quản lý 642 hay là chi phí sản xuất chung 627?

Hữu ích 3 Yêu thích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


3
Nguyễn Ðịnh Siêu
4 năm trước

Theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC quy định tài khoản 627 :

"Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận, đội, công trường,...phục vụ sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ, gồm: Lương nhân viên quản lý phân xưởng, bộ phận, đội; khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn được tính theo tỷ lệ quy định trên tiền lương phải trả của nhân viên phân xưởng, bộ phận, đội sản xuất;

Riêng đối với hoạt động kinh doanh xây lắp, khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn còn tính trên cả lương của công nhân trực tiếp xây, lắp, nhân viên sử dụng máy thi công và nhân viên quản lý đội (Thuộc danh sách lao động trong doanh nghiệp);

Khấu hao TSCĐ dùng cho phân xưởng, bộ phận sản xuất; chi phí đi vay nếu được vốn hoá tính vào giá trị tài sản đang trong quá trình sản xuất dở dang; chi phí sửa chữa và bảo hành công trình xây lắp và những chi phí khác liên quan tới hoạt động của phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất,..." 

 Vậy theo quy định trên, thì chi phí khấu hao kho lạnh hạch toán vào tài khoản 627  

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung