Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
2

 var data = (from a in dt.NhapDs.Where(p => p.NgayNhap >= nttu && p.NgayNhap <= ntden).ToList()
            join b in dt.NhapDcts on a.IDNhap equals b.IDNhap
            join c in dt.DichVus on b.MaDV equals c.MaDV
            join d in dt.NhaCCs on a.MaCC equals d.MaCC 
            
            
            where _kho == "" ? true :( a.MaKP == _kho && a.PLoai ==1)
            where _nhacc == "" ? true : a.MaCC == _nhacc
            where _thuoc == "" ? true : b.MaDV == _thuoc
            select new
            {}

 khi MaCC trong bảng NhapD = null thì k có giá trị trả về, mình muốn truy vấn cả giá trị null thì làm ntn đc 

cám ơn mọi người !

2 hữu ích 0 bình luận 944 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ linq visual studio c# , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading