Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

TypeError: react__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0___default.a.createContext is not a function Em gặp phải lỗi này

{

"name": "client",

"version": "0.1.0",

"private": true,

"dependencies": {

"@material-ui/core": "^4.12.3",

"@material-ui/icons": "^4.11.2",

"@material-ui/styles": "^4.11.4",

"@testing-library/jest-dom": "^5.14.1",

"@testing-library/react": "^11.2.7",

"@testing-library/user-event": "^12.8.3",

"axios": "^0.21.1",

"moment": "^2.29.1",

"react": "^17.0.2",

"react-dom": "^17.0.2",

"react-file-base64": "^1.0.3",

"react-redux": "^7.2.4",

"react-scripts": "4.0.3",

"redux": "^4.1.1",

"redux-thunk": "^2.3.0",

"web-vitals": "^1.1.2"

},

"scripts": {

"start": "react-scripts start",

"build": "react-scripts build",

"test": "react-scripts test",

"eject": "react-scripts eject"

},

"eslintConfig": {

"extends": [

"react-app",

"react-app/jest"

]

},

"browserslist": {

"production": [

">0.2%",

"not dead",

"not op_mini all"

],

"development": [

"last 1 chrome version",

"last 1 firefox version",

"last 1 safari version"

]

}

}

0 hữu ích 0 bình luận 3.0k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ react , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading