Upload nhiều image url đến Server sử dụng ajax trong asp.net mvc?


0
0
La Thạnh
1 tháng trước

Mình có đoạn mã:

<fieldset>
                  
                    <div id="myinput" class="myinput">
                        <input type="button" id="uploadFile" name="uploadFile" value="Chọn nhiều ảnh phụ" required class="btn btn-success" />
                        (Tôi dùng Ckfinder để quản lý ảnh và uoload ảnh)
                        <br />
                    </div>
                    <br />

                    <table class="table" id="FilesList" style="visibility:hidden">
                        <tr>
                            <th style="font-size:smaller">
                                Hình ảnh
                            </th>
                            <th style="font-size:smaller">
                                Tên hình ảnh
                            </th>
                            <th style="font-size:smaller">
                                Không chọn
                            </th>
                        </tr>
                    </table>
                </fieldset>

Mình muốn dùng javascript, ajax để upload lên nhiều ảnh và sau đó mình lấy url của từng hình ảnh đó lên server thì làm thế nào? trong database của mình cột ImagesUrl với type là xml, rất mong sự hướng dẫn của các bạn. cám ơn nhiều.

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung