Ủy quyền như thế nào thì được xem là không hợp lệ?


4
3
Huỳnh Thanh Huyền
3 năm trước
Hữu ích 4 Yêu thích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


3
Hoàng Hồng Quế
3 năm trước


 
Ủy quyền được xem là hợp lệ khi thõa mãn các điều kiện (nội dung, hình thức, người ủy quyền và người được ủy quyền) quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 6 Thông tư số

156/2013/TT-BTC ngày 06/12/2013 của Bộ Tài chính. Cụ thể quy định như sau:
“1. Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế trực tiếp ký hoặc giao cho cấp phó của mình ký thay trên các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách. Việc giao ký thay phải được quy định bằng văn bản và lưu tại doanh nghiệp.

2. Uỷ quyền trong giao dịch với cơ quan thuế

- Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế có thể uỷ quyền cho cán bộ phụ trách dưới mình một cấp ký thừa uỷ quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế.

- Người nộp thuế là cá nhân có thể uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác (trừ trường hợp đại lý thuế thực hiện theo khoản 3 Điều này) được thay mặt mình thực hiện giao dịch với cơ quan thuế thì phải có văn bản uỷ quyền theo Bộ luật dân sự.

- Văn bản uỷ quyền phải quy định cụ thể thời hạn, phạm vi uỷ quyền. Văn bản uỷ quyền phải gửi cơ quan thuế cùng văn bản, hồ sơ giao dịch lần đầu trong khoảng thời gian uỷ quyền.”
 

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung