Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
5

Hi cả nhà . Em đang dùng viewpaper để hiển thị dữ liệu dạng page ạ . 

Nhưng em gặp vấn đề ViewPager không update lại dữ liệu khi em muốn gọi lại ViewPager.

Em đã thử gọi mAdapter.notifyDataSetChanged(), mViewPager.invalidate() nhưng không được ạ .

public class ViewPagerBugActivity extends Activity {

  private ViewPager myViewPager;
  private List<String> data;

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);

    data = new ArrayList<String>();
    data.add("A");
    data.add("B");
    data.add("C");

    myViewPager = (ViewPager) findViewById(R.id.my_view_pager);
    myViewPager.setAdapter(new MyViewPagerAdapter(this, data));

    Button updateButton = (Button) findViewById(R.id.update_button);
    updateButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View v) {
        updateViewPager();
      }
    });
  }

  private void updateViewPager() {
    data.clear();
    data.add("X");
    data.add("Y");
    data.add("Z");
    myViewPager.getAdapter().notifyDataSetChanged();
  }

  private class MyViewPagerAdapter extends PagerAdapter {

    private List<String> data;
    private Context ctx;

    public MyViewPagerAdapter(Context ctx, List<String> data) {
      this.ctx = ctx;
      this.data = data;
    }

    @Override
    public int getCount() {
      return data.size();
    }

    @Override
    public Object instantiateItem(View collection, int position) {
      TextView view = new TextView(ctx);
      view.setText(data.get(position));
      ((ViewPager)collection).addView(view);
      return view;
    }

    @Override
    public void destroyItem(View collection, int position, Object view) {
       ((ViewPager) collection).removeView((View) view);
    }

    @Override
    public boolean isViewFromObject(View view, Object object) {
      return view == object;
    }

    @Override
    public Parcelable saveState() {
      return null;
    }

    @Override
    public void restoreState(Parcelable arg0, ClassLoader arg1) {
    }

    @Override
    public void startUpdate(View arg0) {
    }

    @Override
    public void finishUpdate(View arg0) {
    }
  }
}
5 hữu ích 0 bình luận 5.0k xem chia sẻ
1

Hi em.

Em Override getItemPosition trong PagerAdapter:

public int getItemPosition(Object object) { return POSITION_NONE; }

Bây giờ , khi em gọi hàm notifyDataSetChanged(), view pager sẽ remove tất cả views và reload lại chúng .

Tham khảo : http://stackoverflow.com/questions/7263291/viewpager-pageradapter-not-updating-the-view?rq=1

1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ android viewpager view , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading