Xác định chi phí chênh lệch tỉ giá được trừ khi tính TNCT TNDN


0
0
Gôn Gi
1 tháng trước

Em đang nghiên cứu về chênh lệch tỉ giá, có đọc thấy nội dung sau :

"Tại điểm 2.22, Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: 

2.22. Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ (trừ lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế).”

Em thắc mắc tại sao khoản nợ phải trả được tính vào thu nhập được trừ còn chênh lệch do đánh giá lại của khoản phải thu, tiền mặt, tiền gửi thì không được tính ạ ? Em cảm ơn 

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung