Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
6

NV: Nhà làm việc có giá trị đúng theo ct là: 420tr nhưng đc ghi nhận vào tài sản CĐ ngày 01/07/N-1 với giá 540tr. Số tiền tăng thêm là khoản chi phí trang bị bàn ghế làm việc và mua văn phòng phẩm cho bộ phận quản lý, lẽ ra phải đc ghi nhận vào chi phí quản lý năm N-1

xác định ảnh hưởng của sai sót đến các khoản mục của BCĐKT và BKQHDKD của năm ài chính năm N-1 và năm N.

Giả sử sai sót trên là trọng yếu hãy đề xuất điều chỉnh thích hợp trên báo cáo TC của năm TC kết thúc ngày 31/12/N

6 hữu ích 0 bình luận 83k xem chia sẻ
0

Các ảnh hưởng thì bạn xem các khoản mục trên BCTC nhé

Chẳng hạn:

Trên BCĐKT:

Sai tăng nguyên giá TSCĐ HH:

Rồi khấu hao lũy kế: sai tăng

Thuế và các khoản phải nộp NSNN sai tăng:

lợi nhuận sau thuế chưa PP sai tăng.......

Tương tự cho BCKQHĐ KD:

Còn cái ý sau thì bạn phải chỉ rõ là phát hiện vào thời điểm nào? Điều chỉnh theo VAS 29 hay VAS 23?

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3

Ðề: xin giải đáp bài tập kiểm toán

thực hiện KT BCTC chết thúc ngày 31/12/N

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ Kiểm toán độc lập kiểm toán , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading