Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Tôi đang tạo một project thông qua tkinter và pandas để lưu trữ dữ liệu vào excel. File excel của tôi có 2 sheet: SV và Book. Tuy nhiên, khi chạy đoạn code này, nó vẫn thêm dữ liệu vào sheet tôi cần, nhưng lại xóa sheet còn lại đi:

self.df_SV = pd.read_excel('KTLT.xlsx', sheet_name='SV')

self.data = pd.DataFrame([{'Username': self.username.get(), 'Pass': self.inp_pass.get(),
              'Họ tên': self.HoTen.get(), 'MSSV': self.MSSV.get(),
              'Giới tính': 'Nữ' if self.GioiTinh.get()==2 else 'Nam'}])

self.df_SV = pd.concat([self.df_SV, self.data], ignore_index=True)
      self.df_SV.to_excel('KTLT.xlsx', sheet_name='SV', index=False)

Có cách nào để khắc phục điều này không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều.

0 hữu ích 0 bình luận 318 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ #pandas #python , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading