Xuất hóa đơn có chiết khấu thương mại?


3
7
Lê Thời Nhiệm
4 năm trước

Công ty khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thực hiện chiết khấu 10% giá trị hàng cho khách hàng mua từ 100 triệu đồng trở lên. Trong tháng khách hàng X mua 120 triệu giá trị hàng (chưa thuế GTGT), công ty xuất hoá hoá đơn cho khách hàng X như thế nào? (mặt hàng của Công ty chịu thuế suất thuế GTGT 10%)

Hữu ích 3 Yêu thích 7 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


5
Huỳnh Lam Ngọc
4 năm trước

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, tại Phụ lục 4, Điểm 2.5 quy định về hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ như sau:
“Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty có chiết khấu 10% giá trị hàng cho khách hàng thì thực hiện lập hoá đơn GTGT cho khách hàng X như sau:

Dòng giá bán là giá đã chiết khấu 10%: 108 triệu.
Dòng thuế suất thuế GTGT: 10%
Dòng thuế GTGT: 10,8 triệu
Tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT: 118,8 triệu

Hữu ích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung